Anunt etapa selectie proiect pilot consilier debutant Biroul Sanatate Animala (04.08.2023)

Nr. 19223/04.08.2023

ANUNŢ CONCURS

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ALBA, publică anunţul privind organizarea etapei de selecţie a proiectului – pilot, în temeiul art. 619 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 şi art. 76 din anexa nr. 9 la actul normativ anterior menționat, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sanatate Animala. Etapa de selecţie a proiectului-pilot constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi competenţelor specifice necesare ocupării funcţiei publice. La etapa de selecţie a proiectului-pilot pot participa candidații declarați admiși la etapa de recrutare organizată de A.N.F.P.

FUNCŢIA PUBLICĂ VACANTĂ PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Sanatate Animala

CONDIȚII DE PARTICIPARE :
Studii:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domenii de studiu: Domeniul fundamental – Ştiinţe biologice şi biomedicale, Ramura de știință – Medicină veterinară, Domeniul de licență – Medicină veterinară, Specializarea – Medicină veterinară
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămâna

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: candidaţii declarați admiși la etapa de recrutare a proiectului- pilot se înscriu la concurs în termen de 20 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 04 august 2023 – 04 septembrie 2023, inclusiv.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: candidaţii se înscriu la concurs prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs. Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop. Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere, moment de la care platforma informatică de concurs nu mai permite completarea sau modificarea conţinutului dosarului de concurs.
Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs.
La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se atribuie un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecție a proiectului – pilot, alături de identificatorul unic.

DOSARUL DE CONCURS CONŢINE, ÎN MOD OBLIGATORIU:
a)formularul de înscriere prevăzut la art. 123 lit. b) – anexa 9 semnat, datat și încărcat în platforma informatică de concurs, se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs, la momentul demarării procedurii de înscriere la etapa de selecție a proiectului-pilot şi se completează online;
b)copia actului de identitate;
c)copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;
d)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;
e)cazierul judiciar.
(5)Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a-şi completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie a proiectului-pilot, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

PERIOADELE ÎN CARE SE VOR DESFĂŞURA PROBELE DIN ETAPA DE SELECȚIE:
Etapa de selecție a proiectului-pilot constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării funcţiei publice şi implică 3 probe succesive, după cum urmează:
a) proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor: 05 septembrie – 11 septembrie 2023
b) proba scrisă: 18 septembrie 2023, ora 11: 00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor, nr.7A, sala de ședințe
c) proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor, nr.7A. Pot participa la proba de interviu doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă – candidații care au obținut la proba scrisă minimum 60 puncte
LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROBELOR DIN ETAPA DE SELECȚIE:
a) proba de verificare a eligibilităţii candidaţilor: se desfăşoară online, pe platforma informatică de concurs.
b) proba scrisă: se desfăşoară la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor, nr.7A, cu prezenţa fizică a candidaţilor – sală ședințe
c) proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor, nr.7A.
Adresa de corespondență: Alba Iulia, str.Lalelelor nr.7A, telefon/fax: 0258835915/0258806235.
E-mail: office-alba@ansvsa.ro.
Persoana de contact – Bogdan Mariana – consilier superior Compartimentul Juridic și Resurse Umane, telefon 0258835915.

Bibliografie și tematică specifică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: debutant, BIROU SANATATE ANIMALA – 292275
1.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35 din 2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si eqvideelor, precum si a normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor;
Cu tematica: Norme Metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
Cap. I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

2.Ordonanță nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**cu modificarile si completarile ulterioare;
Cu tematica: Cap 1 Dispoziții generale
Cap 2 Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare
Cap 3 Atribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat

3.Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, precum si din domeniul organismelor modificate genetic;
Cu tematica: Cap I Prevederi generale
Cap VI Probe destinate examenelor micologice si micotoxicologice
Cap XIV Probe prelevate destinate verificarii eficientei decontaminarii
Cap XV Conditii de biosecuritate privind ambalarea si transportul probelor cu potential patogen

4.Regulamentul de punere in aplicare nr 893/2022 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 in ceea ce priveste metodele de analiza pentru depistarea constituientilor proveniti de la nevertebrate terestre in cadrul controlului oficial al hranei animalelor;
Cu tematica: Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 152/2009 modificata conform Regulamentului de punere in aplicare nr 893/2022 în ceea ce privește metodele de analiză pentru depistarea constituenților proveniți de la nevertebrate terestre în cadrul controlului oficial al hranei animalelor
5.Ordonanta nr 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
Cu tematica: integral
Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului-pilot:
Respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare al DSVSA judetene (ROF) astfel:
1. efectuează controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol;
2. respectă cerinţele de performanţă ale metodelor analitice în acord de legislaţia europeană si utilizează metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare şi naţionale de referinţă sau metode proprii (dezvoltate in-house) şi întreprinde demersurile necesare pentru validarea, respectiv acreditarea metodelor folosite, în conformitate cu legislaţia în vigoare si conform instruirilor;
3. participă la testele de competenta organizate de laboratoarele naţionale/ europene de referinţă şi alte instituţii de profil;
4. contribuie la stabilirea necesarului şi a specificaţiilor tehnice privind echipamentele, reactivii, kit-urile, produsele biologice şi alte materiale necesare pentru efectuarea analizelor de laborator, în cadrul programului de autocontrol şi pentru activitatea de strategie naţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în acord cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
5. participa la întocmirea de informări şi rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;
6. interpretează conform referenţialelor (legislaţiei) rezultatele obţinute în urma examenului de laborator si conform instruirilor;
7. participă la instruiri organizate de LNR şi alte întâlniri profesionale în domeniul său de activitate;
8. efectuează analize atât pentru evaluarea stării de sănătate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene specifice profiluilui in care isi desfasoara activitatea; în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi în cadrul activităţilor de autocontrol;
9. introduce date în sistemul LIMS şi contribuie la emiterea buletine de analiză generate de sistemul LIMS;
10. contribuir la intocmirea stocurilor de reactivi, kituri, produse biologice şi alte substanţe, inclusiv de utilizarea lor integrală în termenul de valabilitate precizat de producător;
11. îşi desfăşoară activitatea analitică conform cerinţelor ISO 17025/2005 pentru asigurarea calităţii;
12. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul L.S.V.S.A.;
13. participa la implementarea măsurilor legale privind gestionarea substanţelor considerate precursori la fabricarea drogurilor, conform legislaţiei în vigoare;
14. participa la implementarea măsurilor legale privind gestionarea preparatelor şi substanţelor chimice periculoase, conform legislaţiei în vigoare în limita competenţelor specifice.
15. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei conform legislaţiei în vigoare si in limita competentei;
16. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specific.