Anunt – Examen promovare grad profesional

Nr.830/11.01.2024

ANUNȚ

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției, respectiv:
Funcţiile publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior şi structura din care aceasta face parte sunt următoarele:
1. consilier clasa I gradul profesional principal din cadrul LSVSA – Birou Sanatate Animala
2. consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul LSVSA – Birou Siguranta Alimentelor
1 Examenul de promovare în gradul profesional constă în următoarele probe:
– Verificarea eligibilitatii candidatilor, in urma depunarii dosarelor de concurs
– proba scrisă, care consta in redactarea unei lucrari: va avea loc la sediul D.S.V.S.A. Alba, în Alba Iulia, strada Lalelelor, nr.7A, județul Alba, în data de 12.02.2024, ora 10.00 ;
– proba interviu, in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor: data, ora si locul sustinerii probei interviu se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.
2 Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, conform art.479 alin (1) din Codul administrativ:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3).

3 Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, privind organizarea examenului de promovare, la secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, strada Lalelelor, nr.7A, respectiv de la data de 11.01.2024 până la data de 30.01.2024 și va conține obligatoriu următoarele documente:
a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b).

BIBLIOGRAFIE consilier clasa I gradul profesional principal din cadrul Biroului sanatate animala:
1.Constitutia României, republicata,
2.Partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Ordonanta Guvernului nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 3 din 12 ianuarie 2023 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, si controlul Anemiei infectioase eqvine pe teritoriul Romaniei .
6.Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor , precum si din domeniul organismelor modificate genetic;
7.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35 din 2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si eqvideelor, precum si a normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor;

TEMATICA:
1.Constitutia României, republicata,
2.Partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Ordonanta Guvernului nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Program pentru supravegherea si controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României
6.Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018
Cap I Prevederi generale
Cap.III Probe destinate examenului virusologic
Cap XV Conditii de biosecuritate privind ambalarea si transportul probelor cu potential patogen
7.Norme Metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;Cap. I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Biroului Siguranta Alimentelor:
1.Constitutia Romaniei, republicată, integral
2. Partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, integral
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, integral
5.Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
Anexa 1 Ordonanta Guvernului nr.42/2004
6.Reg (UE) 2021/808 al comisiei din 22 martie 2021 privind performanța metodelor analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind interpretarea rezultatelor, precum și privind metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe și de abrogare a Deciziilor 2002/657/CE și 98/179/CE- integral
7.Reg CE NR. 37/2010 din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica
8.Anexa Substanţe farmacologic active și clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri (LMR) Tabelul 1Substante autorizate Tabelul 2 Substanţe interzise
9.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor Merodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor ; Capitolul I Programul de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor de origine animal Secţiunea 11 Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje si apa- integral.