Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba.

 1. Scopul Procedurii

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba, denumită în continuare Procedura, reglementează cadrul unitar pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către D.S.V.S.A. Alba.

Procedura se aplică cu respectarea principiilor prevăzute la art. 47 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Procedura asigură testarea în mod adecvat a nivelului cunostințelor lingvistice de comunicare în limbi străine deținute de candidați, raportat la condițiile specifice pentru ocuparea postului prevăzute în fișa postului aferentă funcției publice pentru care se organizează concurs, precizate în solicitarea de organizare a concursului.

Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura este obligatorie, după cum urmează:

 • pentru întreg personalul D.S.V.S.A. Alba, care participă la concursurile organizate de D.S.V.S.A. Alba în calitate de președinte, membru, expert pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, secretar al comisiilor de concurs care au prevazută proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine;
 • pentru reprezentanții A.N.F.P., inclusiv cei desemnați din cadrul instituțiilor prefectului, care participă la concursurile organizate de D.S.V.S.A. Alba;
 • reprezentanții instituțiilor prefectului, care participă la concursurile organizate de D.S.V.S.A. Alba;
 • pentru experții cu care D.S.V.S.A. Alba a contractat servicii de consultanță;
 • pentru candidații participanți la concursurile organizate în condițiile sus menționate.

Asigurarea transparenței procedurii

 1. a) Procedura se aprobă prin decizie a directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba în condițiile prevăzute la art. 47 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 2. b) Procedura se publică pe site-ul D.S.V.S.A. Alba, la secțiunea Oportunități de angajare.
 3. c) Procedura se arhivează, în condițiile legii, la Compartimentul Juridic și Resurse Umane din cadrul D.S.V.S.A. Alba.

Documente de referință:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile și completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unitãților din subordinea acesteia, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

 1. Definiții și abrevieri:

5.1. Definiții

Competențe – Ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, relevant în context, necesar pentru adaptarea la condițiile specifice de exercitare a unei funcții publice.

Expert – conform H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, expertul este persoana care are pregătire de specialitate atestată, potrivit legii, în domeniul în care se testează competențele candidatului prin proba suplimentară, respectiv comunicare în

limbi străine, și care poate fi funcționar public desemnat de directorul executiv al D.S.V.S.A. Alba din cadrul instituției, ori persoana cu care D.S.V.S.A. Alba a contractat servicii de consultanță. Expertul nu poate fi membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor.

Locația de desfășurare a probei suplimentare – Spațiul precis determinat de desfășurare a probei suplimentare, care poate fi locul de desfășurare a concursului sau un alt spațiu care să asigure condiții optime de desfășurare a probelor suplimentare/de concurs.

Proba suplimentară – Etapă în cadrul unui concurs care se organizează în situația în care, pentru ocuparea anumitor funcții publice, s-au stabilit condiții specifice care necesită competențe de comunicare în limbi străine care nu pot fi evaluate în selecția dosarelor, proba scrisă și interviu și care se desfașoară ulterior afișării rezultatelor la selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data prevazută în anunțul de concurs pentru proba scrisă, fiind gestionată de către unul sau mai mulți experți în domeniu, la solicitarea și prin grija D.S.V.S.A. Alba.

5.2.     Abrevieri

D.S.V.S.A. Alba – Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba,

H.G. – Hotãrârea Guvernului

C.J.R.U. – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

 1. Descrierea procedurii

6.1. Generalități

Procedura specifică care reglementează organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către D.S.V.S.A. Alba reprezintă suportul principal de asigurare a unui cadru unitar în care se realizează desfășurarea acestei probe suplimentare.

Desfășurarea probei suplimentare se gestionează de către unul sau mai mulți experți desemnați în acest sens prin decizie a directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba.

Pot fi experți desemnați:

Funcționarii publici din cadrul D.S.V.S.A. Alba care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5.1. (definiția termenului „expert”);

persoane cu care D.S.V.S.A. Alba a contractat servicii de consultanță, după caz.

Funcționarii publici desemnați în calitate de experți în domeniul în care se testează competențele specifice ale candidatului prin proba suplimentară beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (1) coroborat cu alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația se plătește de către D.S.V.S.A. Alba, conform prevederilor art. 42 alin. (2) din același act normativ.

Principiile generale aplicabile activității descrise de prezenta Procedură sunt cele prevăzute de H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: competența, competiția, egalitatea de șanse, profesionalismul, motivarea, transparența. Totodata, sunt aplicabile și principiile: confidențialitate, obiectivitate în luarea deciziilor de evaluare, eficiență și eficacitate.

6.2. Etapele necesare activităților de organizare și desfășurare a probei suplimentare și circuitul documentelor

6.2.1. Desemnarea/ nominalizarea experților pentru proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

6.2.1.1. În documentația privind organizarea concursului se precizează limba/limbile străină/e pentru care se organizează proba suplimentară, conform cerințelor specifice din fișa postului.

6.2.1.2. Prin decizie a directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba se nominalizează expertul/experții pentru asigurarea desfășurării probei suplimentare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, precum și expertul/experții care să asigure soluționarea unor eventuale contestații.

6.2.1.3. În situația în care, din orice motiv, D.S.V.S.A. Alba nu poate desemna un expert, D.S.V.S.A. Alba va contracta servicii de consultanță cu persoane care vor fi nominalizate în acest sens prin decizie a directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba. Astfel, C.J.R.U. solicită Serviciului Economic și Administrativ să realizeze procedurile de achiziționare a serviciilor de consultanță, cu indicarea limbii străine și a nivelului de cunoștințe al limbii străine.

6.2.1.4. Experții desemnați trebuie să îndeplinească cerințele prezentate la pct. 5.1. în acest sens.

6.2.1.5. La nominalizarea experților, responsabilii C.J.R.U. trebuie să se asigure că experții nu sunt membri ai comisiei de concurs sau, după caz, ai comisiei de soluționare a contestațiilor.

6.2.1.6. La concursurile pentru care se organizează proba suplimentară, responsabilii C.J.R.U. au obligația să se asigure de faptul că între data și ora începerii probei suplimentare și data și ora planificate pentru începerea probei scrise există timp suficient pentru asigurarea fiecăreia dintre etapele descrise în prezenta Procedură (derularea probei suplimentare, corectarea testelor, afișarea rezultatelor, depunerea eventualelor contestații, soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale ale probei suplimentare etc.). De regulă, proba suplimentară se organizează cu o zi lucrătoare înainte de data probei scrise.

6.2.1.7. În situația în care numărul funcțiilor publice pentru a căror ocupare s-a organizat proba suplimentară, respectiv numărul candidaților declarați „admis” la etapa de selecție a dosarelor este mare, responsabilii C.J.R.U.. pot propune pentru nominalizare doi experți pentru gestionarea probei suplimentare.

6.2.2. Pregătirea probei suplimentare

6.2.2.1. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs va convoca experții nominalizați (inclusiv experții nominalizați pentru soluționarea contestațiilor) pentru limba străină în care se va susține proba suplimentară, prin e-mail și telefonic, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de desfășurarea probei suplimentare. E-mail-ul transmis de secretar va conține date referitoare la:

– data și ora susținerii probei suplimentare, limba străină solicitată de candidat/candidați (în cazul în care există posibilitatea de a alege, conform condițiilor specifice, persoana care asigură secretariatul are obligația de a contacta fiecare candidat, pentru a i se comunica limba straină pentru care dorește să susțină proba suplimentară), nivelul de cunoștințe al limbii străine potrivit standardului sau nivelului solicitat în anunțul de concurs (de bază, mediu sau avansat), numărul de candidați, funcția publică pentru care se organizează concursul, inclusiv compartimentul în care se află funcția publică pentru care se organizează concursul.

6.2.2.2. Participarea la desfășurarea probei suplimentare va fi confirmată prin transmiterea unui e-mail de către experții nominalizați, către secretar, cu minimum 2 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei suplimentare.

6.2.3. Elaborarea subiectelor pentru proba suplimentară

6.2.3.1. Subiectele vor fi stabilite de către expertul/experții nominalizați în funcție de nivelul cerut de cunoștințe al limbii respective — de bază, mediu sau avansat — realizându-se cel puțin două variante/ seturi de subiecte.

6.2.3.2. Subiectele vor fi întocmite după cum urmează:

pentru cunoștințe de bază, proba suplimentară va consta în traducerea unui text din limba străină în limba română;

pentru nivelul mediu, proba suplimentară va consta în traducerea unui text din limba străină în limba română și a altui text din limba română în limba străină;

pentru nivelul avansat, proba suplimentară va consta în traducerea unui text din limba străină în limba română, formularea unor răspunsuri în limba străină la întrebări care să dovedească înțelegerea acestui text, precum și traducerea altui text din limba română în limba străină;

În toate situațiile de la lit. a.-c., textele utilizate vor fi din domeniul administrației publice și/sau domeniul specific de activitate al funcției publice pentru care se organizează concursul.

6.2.3.3. Experții nominalizați răspund individual pentru asigurarea confidentialității subiectelor elaborate. Seturile de subiecte se vor închide în plicuri sigilate și stampilate și se vor prezenta candidaților în vederea extragerii, de către unul dintre aceștia, a unui plic cu subiectele pentru proba suplimentară.

6.2.3.4. În cazul în care candidații care participă la concursul pentru ocuparea aceleași funcții publice îndeplinesc condițiile specifice de ocupare și au optat pentru testarea competențelor în limbi străine diferite, aceștia vor primi, pe cât posibil, subiecte asemănătoare, asigurându-se același nivel de complexitate/dificultate.

6.2.4. Desfășurarea propriu-zisa a probei suplimentare

6.2.4.1. Dispozițiile art. 53 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, pentru proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice. Durata probei suplimentare se stabilește de către expertul nominalizat, în funcție de gradul de dificultate și complexitate a subiectelor, dar nu poate depăși o oră (60 de minute).

6.2.4.2. De regulă, secretarul comisiei de concurs asigură supravegherea candidaților pe toată perioada testării. În cazul în care secretarul comisiei de concurs este indisponibil, acesta poate fi înlocuit temporar de către expertul nominalizat.

6.2.4.3. Experții nominalizați au obligația de a stabili baremul de corectare a subiectelor extrase, până la ora stabilită pentru terminarea probei suplimentare. Baremul de corectare cuprinde: o posibilă variantă de traducere (traducerea oficială, dacă este posibil), punctajele acordate pentru traducerile textelor și la întrebările de înțelegere a textului, după caz, situațiile de depunctare pentru greșelile gramaticale și de vocabular din cuprinsul lucrării, precum si precizarea că nu se depunctează traducerea care nu este identică cu traducerea oficială, candidatul traducând textul nemodificând înțelesul acestuia (fiind realizată astfel traducerea și adaptarea).

6.2.4.4. Baremul se afișează la locația de desfășurare a probei suplimentare anterior corectării lucrărilor.

6.2.5. Corectarea lucrărilor si comunicarea rezultatelor

6.2.5.1. Corectarea lucrărilor se face imediat după finalizarea probei suplimentare și se evaluează cu calificativul „Admis” sau „Respins” (este declarat „Admis” candidatul care a obținut minimum 50 de puncte, din cele 100 de puncte posibile). Punctajele sprijină expertul/experții în evaluarea de ansamblu a lucrării și în acordarea calificativului. Acestea vor fi acordate pentru fiecare subiect în parte și nu vor fi afișate în documentul aferent rezultatelor probei suplimentare și nici nu constituie parte din punctajul final al candidatului la concurs.

6.2.5.2. Expertul transmite fișa îndividuală în care a consemnat rezultatele „Admis”/ „Respins” pentru fiecare candidat către comisia de concurs, prin intermediul secretarului comisiei de concurs (Fișa îndividuală, conform modelului de la anexa nr.1). Fișa îndividuală se anexează la raportul final al concursului.

6.2.5.3. Rezultatele se afișează de către secretarul comisiei de concurs la locația de desfășurare a probei suplimentare și pe pagina de internet a D.S.V.S.A. Alba, la secțiunea corespunzătoare (Afișarea rezultatelor, conform modelului de la anexa nr. 2).

6.2.6. Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale ale probei suplimentare

6.2.6.1. După afișarea rezultatelor obținute la proba suplimentară, candidații nemultumiți pot face contestație, în termen de maximum o oră (60 de minute) de la ora afișării rezultatului probei suplimentare, sub sancțiunea decăderii din acest drept, care se înregistrează și se transmite cu celeritate secretarului comisiei de concurs.

6.2.6.2. Secretarul comisiei de concurs anunță de îndată expertul nominalizat pentru soluționarea contestațiilor.

6.2.6.3. Expertul va analiza lucrarea/testul scris a/al candidatului/candidaților care a/au depus contestație, precum și baremul de corectare, completează fișa îndividuală (conform modelului de la anexa nr.1) și o transmite secretarului comisiei de concurs.

Contestația/contestațiile va/vor fi soluționată/soluționate, de regulă, în maximum o oră (60 de minute) de la finalizarea termenului de depunere a contestațiilor.

6.2.6.4. Rezultatele finale se afișează de către secretarul comisiei de concurs la locația de desfășurare a probei suplimentare și pe pagina de internet a D.S.V.S.A. Alba (conform modelului de la anexa nr. 2). Totodată, secretarul comisiei de concurs va transmite rezultatele finale ale probei suplimentare către membrii comisiei de concurs, în vederea asigurării participării la proba scrisă a concursului de recrutare/promovare doar a candidatilor declarați admiși la proba suplimentară.

6.2.7. Amânarea probei suplimentare, după caz

6.2.7.1. În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării probei suplimentare, desfășurarea probei se poate amâna pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

6.2.7.2. În situația constatării necesității amânării probei de concurs/concursului, D.S.V.S.A. Alba are obligația informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

 1. Anexe
 • Anexa nr. 1 – Fișa individuală pentru experții nominalizați la proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine / pentru experții nominalizați pentru soluționarea contestațiilor la proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine;
 • Anexa nr. 2 – Rezultatul/ rezultatul final al probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursul de recrutare/promovare organizat pentru ocuparea funcției/funcțiilor publice de …..

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta Procedură.

ANEXA nr. 1

la procedură

FIȘA INDIVIDUALĂ

pentru experții nominalizați la proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine / pentru experții nominalizați pentru soluționarea contestațiilor la proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

  Funcția publica/funcțiile publice pentru care se organizează concursul:
1.  

Numele si prenumele, funcția expertului: ……………………………………………….. 

Informații privind proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine / privind soluționarea contestațiilor la proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine

Nivelul de cunoaștere (începator, mediu sau avansat): ………………………………..

Data desfășurării probei suplimentare/

Data și ora soluționării contestatiei, după caz: Numărul contestatiei, după caz:

 
Numele și prenumele candidatului Rezultatul probei suplimentare/ soluționării contestației
1    

Semnatura expertului desemnat: ……………………………..

ANEXA nr. 2

la procedură

REZULTATUL/ REZULTATUL FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE LA CONCURSUL DE RECRUTARE/PROMOVARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI/FUNCȚIILOR PUBLICE DE ………..

Având în vedere prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a probei  suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine în cadrul concursurilor organizate de către D.S.V.S.A. Alba, aprobată prin Decizia directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba nr. ……../……………………, experții nominalizați prin Decizia directorului executiv al D.S.V.S.A. Alba nr………/…………. comunică următoarele rezultate/rezultate finale ale probei suplimentare:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nivelul pentru care s-au testat abilitățile și competențele specifice în cadrul probei suplimentare Rezultatul probei suplimentare („Admis”/„Respins”)
1.        
2.

 

       

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de …………………, orele ……………, la sediul …………………

Afișat astăzi ……………., orele ……………….., la sediul ……………..

Secretar,