Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba organizează la sediul instituţiei din str.Lalelelor nr. 7A, Alba Iulia, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

– Consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscriptiei Sanitare Veterinare si pentrub Siguranta Alimentelor Oficiala Blaj;

– Consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

– Consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

proba scrisă, în data de 31 august 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor nr. 7A;

proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, în perioada 30 iulie 2021- 18 august 2021, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul inscriere;
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinteieliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  g) cazierul judiciar;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie.
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
  j) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile de participare la concursul de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscriptiei Sanitare Veterinare si pentrub Siguranta Alimentelor Oficiala Blaj, sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției public

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de consili er, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscriptiei Sanitare Veterinare si pentrub Siguranta Alimentelor Oficiala Blaj:

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. controlează în teren corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi de identificare şi înregistrare a animalelor, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei și răspund de luarea măsurilor legale ce se impun pentru realizarea planului cifric;
 2. monitorizează, certifică şi răspund, pe teritoriul stabilit, de respectarea condiţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, import, tranzit şi export de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU;
 3. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F., pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei;
 4. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 5. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 6. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 7. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 8. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 9. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, alimentelor, hranei pentru animale, animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale.
 11. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente/hranei pentru animale, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 12. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 13. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 14. întocmesc rapoarte şi situaţii privind unităţile care se află în aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiei, inclusiv situaţia epidemiologică;
 15. întocmesc situaţii referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze;
 16. evaluează şi răspund de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmesc referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor şi a obiectivelor supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru mijloacele de transport potrivit legii, pe domenii de activitate;
 17. transmite referatul de evaluare întocmit către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export, ţinând cont de termenul legal de soluţionare a solicitării de autorizare/înregistrare.
 18. aplică, potrivit legii, măsuri imediate, în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor pe teritoriul desemnat şi anunţă imediat conducerea D.S.V.S.A. Alba
 19. preiau, prin decizia directorului executiv, şi alte competenţe de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală, Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Catagrafie şi Evidenţă Informatizată în funcţie de complexitatea activităţii;
 20. participă şi răspund, în condiţiile legii, la întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 21. întocmesc evidenţa epidemiologică şi documentele care atestă statusul sanitar al efectivelor de animale, precum şi programele de combatere pentru bolile infectocontagioase şi parazitare cronice, conform normelor sanitar-veterinare, pe care le supune aprobării conducerii D.S.V.S.A. Alba ;
 22. supraveghează, în condiţiile legii, executarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale animalelor şi verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
 23. raportează conducerii D.S.V.S.A. Alba datele tehnice şi alte date, stabilite de D.S.V.S.A. Alba, inclusiv disfuncţionalităţile constatate în teritoriu, cu privire la nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe domeniul de competenţă teritorială;
 24. desfăşoară activităţi referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în condiţiile legii;
 25. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 26. răspund de identificarea şi monitorizarea unităţilor din aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor oficiale şi de asigurarea veridicităţii catagrafiei acestora, pe care o întocmesc şi transmit cu o frecvenţă lunară la Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 27. înregistrează şi completează la zi evidenţele tehnice obligatorii şi întocmesc actele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, conform legislaţiei în vigoare;
 28. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 29. întocmesc informări şi rapoarte tehnice asupra activităţii desfăşurate pe domeniul de competenţă;
 30. personalul angajat pe durată determinată în vederea efectuării activităților de control oficial din cadrul circumscripției, întocmește deconturile justificative privind activitatea de control oficial realizată și care urmează a fi tarifată și le înaintează directorului executiv adjunct.
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 32. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 33. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 34. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice,

– obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca dupa cum urmeaza :

– Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor  lucrătorii au următoarele obligaţii:

 1. a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Circumscriptiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiala Blaj

1.Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. REGULAMENTUL (CE) nr. 625/ 2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale  si alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele si furajele , a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.999/2001, nr. 396/2005, nr. 1069/2009, nr.1107/2009, nr.1151/2012, (UE) nr.652/2014,(UE) nr. 429/2016 și (UE) nr.2031/2016 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.1/2005 și (CE) 1099/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.854/2004 și (CE) nr.882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE,92/496/CEE, 96/23/CEE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).
 2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
 3. REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;
 4. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare;
 5. REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
 6. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului si al operațiunilor conexeși de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97
 7. REGULAMENTUL (CE) NR.1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală);
 8. REGULAMENTUL (UE) NR.142/2011 al Comisiei din 25 februarie de punere în aplicare a Regulamentului (CE)nr.1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman  și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată
 9. Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
 10. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor10 din 18 februarie 2008 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;
 11. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor106/2015cu modificarile ulterioare, privind decontarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor si protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor;
 12. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinareprivind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate in depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
 14. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor35/2016 privind aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor,ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;

19.Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare si funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinara a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar;

20.Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor;

21.Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

22.Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.21 din 5 martie 2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordinul ANSVSA nr. 13 din 24 ianuarie 2005 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator.
 2. Ord. ANSVSA 35/2016 Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control, si eradicare a bolilor la animale a celor transmisibile la om-Anexa 2 Normele metodologice de aplicare a programului de supraveghere in domeniul sigurantei alimentelor,

 

Tematica – consilier superior Circumscriptia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Oficiala Blaj

 1. Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III-Autorităţile publice;
 2. Reglementări în domeniu ;
 3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.
 5. – Norme generale privind controalele oficiale;

– Obligațiile operatorilor;

– Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile care trebuie intreprinse  de către autoritățile competente în legatură cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor

– Certificarea oficială;

– Acțiuni întreprinse de autoritățile competente și sancțiuni- Măsurile în cazul constatării unui caz de neconformitate.

 1. – Definiții;

– Obligațiile operatorilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute într-o unitate;

– Zone de restricții temporare în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele terestre deținute într-o unitate;

– Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A la animalele deținute într-o unitate;

– Măsuri care trebuie aplicate în zona de restricții;

– Durata măsurilor de control al bolilor în zona de protecție si  în zona de supraveghere

– Condiții pentru autorizarea repopulării unității afectate;

– Derogări de la interdicțiile de circulație a animalelor în interiorul zonelor de restricții atunci când se mențin măsuri de restricții;

 1. – Obiectiv și domeniu de aplicare;

– Definiții;

– Principiile generale ale legislației alimentare;

– Cerințe privind siguranța produselor alimentare;

– Cerințe privind siguranta hranei pentru animale;

– Trasabilitatea;

– Responsabilități în domeniul produselor – alimentare  operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale/ operatorii din sectorul alimentar;

– Sistemul rapid de alertă.

 1. – Domeniul de aplicare;

– Cerințe sanitare generale și speciale;

– Analiza riscurilor și a punctelor critice de control;

– Producția primară;

– Anexa II – Cerințe sanitare generale aplicabile tuturor operatorilor din sectorul alimentar (cu excepția cazurilor în care se aplică anexa  I).

 1. Anexa II

– SECȚIUNEA I – Marca de identificare;

– SECȚIUNEA II- Obiectivele procedurile bazate pe analiza riscurilor și puncte de control decisiv;

– SECȚIUNEA III – Informații privind lanțul alimentar;

– SECȚIUNEA IV – Cerințe aplicabile alimentelor congelate de origine animală;

– SECȚIUNEA IX – Lapte crud, colostru, produse lactate și produse pe bază de colostru;

 1. – Condiții generale pentru transportul de animale;

– Documentația de transport;

– Obligații de planificare pentru transportul de animale;

– Cerințele pentru autorizațiile de transport pentru călătorii de lunga durată ;

– ANEXA I

CAPITOLUL I – Adecvarea pentru transport ;

CAPITOLUL II – Mijloace de transport- Dispoziții aplicabile tuturor mijloacelor de transport;

CAPITOLUL II – Practici de transport ;

Încărcare, descărcare și manipulare- Manipularea/Separarea;

În timpul transportului;

 1. – Materialul de categoria 1;

– Materialul de categoria 2;

– Materialul de categoria 3;

– Restricții de utilizare ;

– Eliminarea și utilizarea materialului de categoria 3;

– Scopuri furajere speciale;

– Secțiunea 2 – Autorizarea și înregistrarea – Cerințe generale de igiena;

– Secțiunea 3- Verificările proprii și analiza riscurilor și punctele critice de control- Analiza riscurilor și punctele critice de control;

 1. – Norme speciale privind hrănirea animalelor;

– Restricții privind introducerea pe piața a anumitor subproduse de origine animală și produse derivate din motive de sănătate publică și animală;

– Cerințe generale privind incinerarea și coincinerarea

– Instalații de incinerare și coincinerare de mare capacitate/capacitate mică;

 1. – Norme speciale privind testele și prelevarea de probe;

– Rezultate nesatisfăcătoare;

– Prelevarea de probe bacteriologice în abatoarele și unitățile de producție a cărnii tocate și a preparatelor din carne, a cărnii separate mecanic și a cărnii proaspete- Norme de prelevare a probelor pentru carcasele de bovine, porcine, ovine, caprine și cabaline. Reguli de prelevare pentru carcasele de pasare și pentru carnea proaspătă de pasăre;

– Frecvențele prelevării de probe pentru carcase, carne tocată, preparate din carne, carne separată mecanic și carne proaspătă de pasăre.

 1. – Definiții, descrieri marca de sănătate și marca de identificare;

– Marcarea de identificare a produselor de origine animală;

– Marcarea de sănătate a cărnii proaspete;

– Certificarea de sănătate publica veterinară a cărnii proaspete;

– Regiuni anatomice pe care se realizează marcarea de sănătate ;

 1. – responsabilitățile medicului veterinar de liberă practică împuternicit / reprezentantului legal al societății comerciale;

– responsabilitățile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor ;

– responsabilitățile Serviciului/ Biroului control oficial sănătate și bunăstare animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Județene, respectiv a municipiului București;

– responsabilitățile Serviciului /Biroului catagrafie, autorizare,înregistrare și evidență informatizată din cadrul Direcției Sanitare -Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene , respectiv a municipiului București.

 1. – înregistrarea sanitar-veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar și a mijloacelor de transport animale vii pentru distanțe de până la 65 km

– autorizare sanitar-veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar și a  mijloacelor de transport animale vii altele decât cele pentru distanțe de până la 65 km;

– autorizarea unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine care desfășoară activități de import,export sau comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal și embrioni.

 1. – Ce activități cuprinde producția primară;

– Produsele primare de origine animală destinate vânzării directe;

– Ce reprezintă cantități mici de produse primare de origine animală;

– Obligațiile micilor producători care obțin și expun la vânzare produse primare de origine animală;

– Documente necesare pentru obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor  pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr.1, din Ordinul ANSVSA nr.111/2008;

– condiții stabilite de legislație pe care trebuie să le respecte operatorii din sectorul alimentar din unitățile  de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală și nonanimală ca să se asigure că produsele obținute și comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică.

 1. – Programul pentru monitorizarea, controlul și eradicarea Peste porcine clasice în Romania;

– Programul  de supraveghere a influenței aviare la păsările domestice și sălbatice în România;

– Programe naționale de control al salmonelozelor zoonotice în România;

– Pesta porcină africană;

– Pesta micilor rumegătoare;

– Leucoza enzootică bovină;

– T.B.C;

– Anemia infecțioasa ecvină.

 1. – Domeniul de aplicare şi definiţii;

– Condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare;

– Condiţii generale;

– Farmacia veterinară;

– Punctul farmaceutic veterinar;

 1. – Obligaţii privind transportul animalelor vii;

– Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;

–Termene de identificare;

– Înregistrare ca utilizator SNIIA;

– Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Înregistrarea exploataţiilor;

– Obligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal;

– Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar–veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoarele de bovine și obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator.

 1. -reguli generale de biosecuritate aplicate in exploatațiile de suine

– Niveluri de biosecuritate I,II,III.

 1. – condiţii minime de funcţionare Filtrul sanitar-veterinar ;

–  condiţii minime de biosecuritate pentru o exploataţiile comerciale de tip A de păsări;

– documente sanitar-veterinare obligatorii într-o exploataţie comercială de păsări;

 1. – Situaţiile în care este necesar examenul sanitar veterinar de laborator.

– Norme de recoltare pentru examenul microbiologic: Carne si Organe

– Norme de recoltare pentru examenul microbiologic: Lapte si Produse lactate

 1. Sect. 1 Depistarea principalilor agenti zoonotici la animalele si alimente de origine animala:

– Bruceloza

– Echinococoza

– Listerioza

– Salmoneloza

– Trichineloza

– Tuberculoza

– Echerichia coli verotoxigena

– Rabia

– Botulismul

– Leptospiroza

– Anisakidoza si alte parazitoze la pesti

– Cisticercoza

– Antraxul

Condițiile de participare la concursul de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, principal, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de Consilier, clasa I, principal, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 2. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de animale, circulaţia animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 3. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 4. controlează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, pe domeniul specific de activitate;
 5. întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea SNCU, în contextul mortalităţilor raportate şi le transmite Serviciului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 6. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, inclusiv a farmacovigilenţei, de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 7. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul identificării şi înregistrării animalelor
 8. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 9. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor, zoonozelor, bunăstarea animalelor, nutriţia animalelor şi investigarea reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale;
 10. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 11. controlează în teren, conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de verificarea corectitudinii şi veridicităţii deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi acţiunile de identificare şi înregistrare, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba, conform legislației în vigoare;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. Alba şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate potrivit Planului cifric anual, conform instrucţiunilor primite;
 14. răspunde de modul de realizare a activităţilor specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba , conform legislaţiei în vigoare;
 15. monitorizează, verifică, urmăreşte şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;
 16. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.
 17. urmăreşte şi răspunde de întocmirea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 18. prelevează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare în cadrul acţiunilor de control oficial sau în cazul suspiciunilor de boală;
 19. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 20. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 21. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a D.S.V.S.A., precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 22. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă;
 23. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU cu excepţia celor din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 24. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control în domeniul sănătăţii şi bunăstării animale, a unităţilor farmaceutice veterinare şi unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 25. face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;
 26. asigură necesarul de resurse umane şi materialelor necesare acţiunilor de combatere a bolilor animalelor şi ia măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi;
 27. îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;
 28. controlează şi răspunde de implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 29. controlează şi răspunde de respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba, inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului şi în timpul uciderii;
 30. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor privind hrana pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 31. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba;
 32. controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia animalelor din adăposturile de câini fără stăpân, a celor din grădini zoologice/ acvarii publice/ circuri/ pensiuni/canise/ pet-shop–uri, precum şi a animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale;
 33. verifică modul de aplicare a legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân;
 34. controlează, centralizează, verifică şi raportează la A.N.S.V.S.A. datele cu privire la numărul de câini înregistraţi, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, numărul fisei de adopţie, data vaccinării antirabice,data sterilizării, data predării cadavrelor către societăţile care execută incinerarea precum şi numele persoanelor care a instrumentat manoperele respective;
 35. implementează planurile de control privind activitatea de gestiune a câinilor fără stăpân;
 36. verifică planurile de gestiune a populaţiei de câini fără stăpâni elaborate şi aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
 37. verifică, pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. fezabilitatea planurile de acţiune elaborate privind gestionarea populaţiei câinilor fără stăpân;
 38. controlează completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A;
 39. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 40. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. Alba rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate;
 41. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 42. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A. Alba, pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 43. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul sănătăţii animale, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 44. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 45. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 46. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 47. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 48. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

– obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca dupa cum urmeaza :

– Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor lucrătorii au următoarele obligaţii:

 1. a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. REGULAMENTUL (CE) nr. 625/ 2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale  si alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele si furajele , a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor , de modificare a Regulamentelor (CE) nr.999/2001, nr. 396/2005, nr. 1069/2009, nr.1107/2009, nr.1151/2012, (UE) nr.652/2014,(UE) nr. 429/2016 și (UE) nr.2031/2016 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.1/2005 și (CE) 1099/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.854/2004 și (CE) nr.882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE,92/496/CEE, 96/23/CEE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).
 6. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
 7. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexeși de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97

8.Regulamentul (CE) NR.1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală);

 1. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
 2. Hotărârea de Guvernnr.1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor106/2015,cu modificările ulterioare, privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor si protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor;
 4. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 35/2016 privind aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor,ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 5. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelorn83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare si funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar;

14.Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesuluide identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor;

 1. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor n20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
 2. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 21 din 5 martie 2018pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea cu modificările și completările ulterioare

 

Tematica – consilier principal Serviciu Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

 1. Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III-Autorităţile publice;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.
 5. – Norme generale privind controalele oficiale;

– Obligațiile operatorilor;

– Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile care trebuie intreprinse  de către autoritățile competente în legatură cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor

– Certificarea oficială;

– Acțiuni întreprinse de autoritățile competente și sancțiuni- Măsurile în cazul constatării unui caz de neconformitate.

 1. – Definiții;

– Obligațiile operatorilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute într-o unitate;

– Zone de restricții temporare în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele terestre deținute într-o unitate;

– Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A la animalele deținute într-o unitate;

– Măsuri care trebuie aplicate în zona de restricții;

– Durata măsurilor de control al bolilor în zona de protecție si  în zona de supraveghere

–Condiții pentru autorizarea repopulării unității afectate;

– Derogări de la interdicțiile de circulație a animalelor în interiorul zonelor de restricții atunci când se mențin măsuri de restricții;

 1. – Condiții generale pentru transportul de animale;

– Documentația de transport;

– Obligații de planificare pentru transportul de animale;

– Cerințele pentru autorizațiile de transport pentru călătorii de lungă durată ;

– ANEXA I

CAPITOLUL I – Adecvarea pentru transport ;

CAPITOLUL II – Mijloace de transport- Dispoziții aplicabile tuturor mijloacelor de transport;

CAPITOLUL II – Practici de transport ;

 1. Încărcare, descărcare și manipulare- Manipularea/Separarea;
 2. În timpul transportului;
 3. – Materialul de categoria 1;

– Materialul de categoria 2;

– Materialul de categoria 3;

– Restricții de utilizare ;

– Eliminarea și utilizarea materialului de categoria 3;

– Scopuri furajere speciale;

– Secțiunea 2 – Autorizarea și înregistrarea – Cerințe generale de igiena;

– Secțiunea 3- Verificările proprii și analiza riscurilor și punctele critice de control – Analiza riscurilor și punctele critice de control;

 1. – Domeniul de aplicare;

– Interdicții privind hrana animalelor;

– Controlul și eradicarea formelor de EST;

 1. – lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri;

– art.4, art.8, art.9

 1. – responsabilitățile medicului veterinar de liberă practică împuternicit / reprezentantului legal al societății comerciale;

– responsabilitățile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor ;

– responsabilitățile Serviciului/ Biroului control oficial sănătate și bunăstare animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Județene, respectiv a municipiului București;

– responsabilitățile Serviciului /Biroului catagrafie, autorizare, înregistrare și evidență informatizată din cadrul Direcției Sanitare -Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

 1. – Programul pentru monitorizarea , controlul și eradicarea Peste porcine clasice în Romania;

– Programul  de supraveghere a influenței aviare la păsările domestice și sălbatice în România;

– Programe naționale de control al salmonelozelor zoonotice în România;

– Pesta porcină africană;

– Pesta micilor rumegătoare;

– Leucoza enzootică bovină;

– T.B.C;

– Anemia infecțioasa ecvină.

 1. – Domeniul de aplicare şi definiţii;

– Condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare;

– Condiţii generale;

– Farmacia veterinară;

– Punctul farmaceutic veterinar;

 1. – Obligaţii privind transportul animalelor vii;

– Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;

–Termene de identificare;

– Înregistrare ca utilizator SNIIA;

– Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Înregistrarea exploataţiilor;

– Obligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal;

– Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoarele de bovine și obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator.

 1. -reguli generale de biosecuritate aplicate în exploatațiile de suine

– Niveluri de biosecuritate I,II,III.

 1. – condiţii minime de funcţionare Filtrul sanitar-veterinar ;

– condiţii minime de biosecuritate pentru o exploataţiile comerciale de tip A de păsări;

– documente sanitar-veterinare obligatorii într-o exploataţie comercială de păsări;

Condițiile de participare la concursul de recrutare  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, asistent, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

Atribuțiile prevăzute în fişa postului de Consilier, clasa I, asistent, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

Atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 2. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de animale, circulaţia animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 3. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 4. controlează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, pe domeniul specific de activitate;
 5. întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea SNCU, în contextul mortalităţilor raportate şi le transmite Serviciului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 6. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, inclusiv a farmacovigilenţei, de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 7. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul identificării şi înregistrării animalelor
 8. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 9. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor, zoonozelor, bunăstarea animalelor, nutriţia animalelor şi investigarea reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale;
 10. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 11. controlează în teren, conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de verificarea corectitudinii şi veridicităţii deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi acţiunile de identificare şi înregistrare, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba, conform legislației în vigoare;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. Alba şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate potrivit Planului cifric anual, conform instrucţiunilor primite;
 14. răspunde de modul de realizare a activităţilor specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba , conform legislaţiei în vigoare;
 15. monitorizează, verifică, urmăreşte şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;
 16. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.
 17. urmăreşte şi răspunde de întocmirea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 18. prelevează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare în cadrul acţiunilor de control oficial sau în cazul suspiciunilor de boală;
 19. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 20. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 21. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a D.S.V.S.A., precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 22. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă;
 23. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU cu excepţia celor din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba;
 24. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control în domeniul sănătăţii şi bunăstării animale, a unităţilor farmaceutice veterinare şi unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba ;
 25. face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;
 26. asigură necesarul de resurse umane şi materialelor necesare acţiunilor de combatere a bolilor animalelor şi ia măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi;
 27. îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;
 28. controlează şi răspunde de implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 29. controlează şi răspunde de respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Alba, inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului şi în timpul uciderii;
 30. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor privind hrana pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba ;
 31. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A. Alba;
 32. controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia animalelor din adăposturile de câini fără stăpân, a celor din grădini zoologice/ acvarii publice/ circuri/ pensiuni/canise/ pet-shop–uri, precum şi a animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale;
 33. verifică modul de aplicare a legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân;
 34. controlează, centralizează, verifică şi raportează la A.N.S.V.S.A. datele cu privire la numărul de câini înregistraţi, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, numărul fisei de adopţie, data vaccinării antirabice,data sterilizării, data predării cadavrelor către societăţile care execută incinerarea precum şi numele persoanelor care a instrumentat manoperele respective;
 35. implementează planurile de control privind activitatea de gestiune a câinilor fără stăpân;
 36. verifică planurile de gestiune a populaţiei de câini fără stăpâni elaborate şi aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
 37. verifică, pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. fezabilitatea planurile de acţiune elaborate privind gestionarea populaţiei câinilor fără stăpân;
 38. controlează completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A;
 39. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 40. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. Alba rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate;
 41. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 42. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A. Alba, pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 43. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul sănătăţii animale, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 44. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 45. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 46. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 47. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 48. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

– obligatiile lucratorilor privind sanatatea si securitatea in munca dupa cum urmeaza :

– Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor lucrătorii au următoarele obligaţii:

 1. a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
  b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
  c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
  d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
  e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
  g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. REGULAMENTUL (CE) nr. 625/ 2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale  si alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele si furajele , a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor , de modificare a Regulamentelor (CE) nr.999/2001, nr. 396/2005, nr. 1069/2009, nr.1107/2009, nr.1151/2012, (UE) nr.652/2014,(UE) nr. 429/2016 și (UE) nr.2031/2016 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.1/2005 și (CE) 1099/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.854/2004 și (CE) nr.882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE,92/496/CEE, 96/23/CEE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).
 2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate
 3. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexeși de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97
 4. Regulamentul (CE) NR.1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală);
 5. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
 6. Hotărârea de Guvernnr.1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor106/2015,cu modificările ulterioare, privind decontarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor si protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor;
 8. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 35/2016 privind aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor,ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 9. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelorn83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare si funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar;
 10. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesuluide identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor;
 11. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor n20/195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine
 12. Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 21 din 5 martie 2018pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea cu modificările și completările ulterioare

Tematica – consilier asistent Serviciul Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

 1. Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III-Autorităţile publice;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.
 5. – Norme generale privind controalele oficiale;

– Obligațiile operatorilor;

– Norme specifice privind controalele oficiale și pentru acțiunile care trebuie intreprinse  de către autoritățile competente în legatură cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor

– Certificarea oficială;

– Acțiuni întreprinse de autoritățile competente și sancțiuni- Măsurile în cazul constatării unui caz de neconformitate.

 1. – Definiții;

– Obligațiile operatorilor în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animale deținute într-o unitate;

– Zone de restricții temporare în caz de suspiciune a prezenței unei boli de categoria A la animalele terestre deținute într-o unitate;

– Măsuri de control al bolilor în cazul confirmării oficiale a unui focar de boală de categoria A la animalele deținute într-o unitate;

– Măsuri care trebuie aplicate în zona de restricții;

– Durata măsurilor de control al bolilor în zona de protecție si  în zona de supraveghere

–Condiții pentru autorizarea repopulării unității afectate;

– Derogări de la interdicțiile de circulație a animalelor în interiorul zonelor de restricții atunci când se mențin măsuri de restricții;

 1. – Condiții generale pentru transportul de animale;

– Documentația de transport;

– Obligații de planificare pentru transportul de animale;

– Cerințele pentru autorizațiile de transport pentru călătorii de lungă durată ;

– ANEXA I

CAPITOLUL I – Adecvarea pentru transport ;

CAPITOLUL II – Mijloace de transport- Dispoziții aplicabile tuturor mijloacelor de transport;

CAPITOLUL II – Practici de transport ;

-Încărcare, descărcare și manipulare- Manipularea/Separarea;

-În timpul transportului;

 1. – Materialul de categoria 1;

– Materialul de categoria 2;

– Materialul de categoria 3;

– Restricții de utilizare ;

– Eliminarea și utilizarea materialului de categoria 3;

– Scopuri furajere speciale;

– Secțiunea 2 – Autorizarea și înregistrarea – Cerințe generale de igiena;

– Secțiunea 3- Verificările proprii și analiza riscurilor și punctele critice de control – Analiza riscurilor și punctele critice de control;

 1. – Domeniul de aplicare;

– Interdicții privind hrana animalelor;

– Controlul și eradicarea formelor de EST;

 1. – lista bolilor pentru care se acordă despăgubiri;

– art.4, art.8, art.9

 1. – responsabilitățile medicului veterinar de liberă practică împuternicit / reprezentantului legal al societății comerciale;

– responsabilitățile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor ;

– responsabilitățile Serviciului/ Biroului control oficial sănătate și bunăstare animală din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor Județene, respectiv a municipiului București;

– responsabilitățile Serviciului /Biroului catagrafie, autorizare, înregistrare și evidență informatizată din cadrul Direcției Sanitare -Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București.

 1. – Programul pentru monitorizarea , controlul și eradicarea Peste porcine clasice în Romania;

– Programul  de supraveghere a influenței aviare la păsările domestice și sălbatice în România;

– Programe naționale de control al salmonelozelor zoonotice în România;

– Pesta porcină africană;

– Pesta micilor rumegătoare;

– Leucoza enzootică bovină;

– T.B.C;

– Anemia infecțioasa ecvină.

 1. – Domeniul de aplicare şi definiţii;

– Condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare;

– Condiţii generale;

– Farmacia veterinară;

– Punctul farmaceutic veterinar;

 1. – Obligaţii privind transportul animalelor vii;

– Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale;

–Termene de identificare;

– Înregistrare ca utilizator SNIIA;

– Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Înregistrarea exploataţiilor;

– Obligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal;

– Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii;

– Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea din abatoarele de bovine și obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator.

 1. -reguli generale de biosecuritate aplicate în exploatațiile de suine

– Niveluri de biosecuritate I,II,III

 1. – condiţii minime de funcţionare Filtrul sanitar-veterinar ;

– condiţii minime de biosecuritate pentru o exploataţiile comerciale de tip A de păsări;

– documente sanitar-veterinare obligatorii într-o exploataţie comercială de păsări;

 

Regimul conflictului de interese

   In exercitarea atributiilor, persoanele angajate in cadrul D.S.V.S.A. au obligatia de a respecta urmatoarele reguli de integritate, in conformitate cu prevederile legale:

Nu pot rezolva cereri, lua decizii sau participa la luarea deciziilor care privesc spete ale persoanelor fizice si juridice cu care au relatii cu caracter patrimonial sau care au astfel de relatii cu rudele sau afinii lor pana la gradul II inclusiv;

Nu pot exercita activitati si ocupa functii in alte domenii din sectorul privat care sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile functiei ocupate;

Nu pot fi implicate in activitati din domeniul privat care au legatura directa sau indirecta cu proiectele finantate din programe in cadrul carora A.N.S.V.S.A. sau institutiile subordonate acesteia desfasoara activitati de gestionare/implementare;

Au obligatia sa se abtina de la orice fel de implicare in activitatile specifice D.S.V.S.A. daca se regasesc intr-una din situatiile descrise la pct. 1, 2 si 3;

Daca se regasesc in situatiile descrise la pct.1, 2 si 3, au obligatia sa informeze de indata seful ierarhic caruia ii este subordonat direct;

Au obligatia de a sesiza, conform prevederilor legale, toate situatiile de incalcare a regulilor de integritate stabilite mai sus.

Atribuții suplimentare conform SCM

– să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
– să utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
– să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
– să comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
– să oprească procesul de muncă în cazul apariţiei unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea personalului;
– să adopte, în caz de accident de muncă, măsurile necesare pentru a nu se schimba starea de fapt, dacă aceasta nu conduce la agravarea situaţiei sau la menţinerea potenţialului de periculozitate;
– să cunoasca si sa aplice instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca, planul de actiune in caz de pericol grav si iminent,planul de evacuare si masurile de prim ajutor in caz de accidentare;
– să aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana sau de catre alti angajati despre care are cunostinta;
– să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
– să coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
– să isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora,instructiunile de lucru si celelate acte de natura tehnica  ce fac referire la securitatea si sanatatea la locul de munca;
– să isi insuseasca informatiile cu privire la riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala evaluate pentru postul sau de munca si sa adopte toate masurile prevenire si protectie  necesare diminuarii acestora;
– să dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari

OBLIGATII PRIVIND P.S.I.:

– Să respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de apărare impotriva incendiilor si să nu primejduiască, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul
– Dacă observă un incendiu are obligatia să anunte prin orice mijloc si cat mai repede seful ierarhic si serviciile de urgentă, la telefon 112 si să ia masuri, după posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
In cazul in care anuntă incendiul este obligat să confere identitatea,locatia,societatea si alte date de identificare a incendiului precum si nr.de telefon de pe care face solicitarea de interventie
– In caz de incendiu, să acorde ajutor, cand si cat este rational posibil ( fara ca prin aceasta sa puna in pericol popria persoana ), semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta
– să respecte regulile si măsurile de apărare impotriva incendiilor,  asupra cărora a fost instruit  de conducatorul locului de muncă;
– să utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de către con.loc.de munca
– să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de apărare impotriva incendiilor;
– să comunice, imediat după constatare, conducatorului locului de muncă orice incălcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizată la sistemele si instalatiile de apărare impotriva incendiilor;
– să coopereze cu salariatii desemnati de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apărării impotriva incendiilor, in vederea realizării măsurilor de apărare impotriva incendiilor;
– să actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
– să nu incuie usile de evacuare pe timpul prezentei lucratorilor
– să nu blocheze sau sa depoziteze materiale pe caile de evacuare in caz de urgenta
– să-si insuseasca modul de folosire a mijloacelor de interventie, sa cunoasca instructiunile proprii ale institutiei unde isi desfasoara activitatea, privind apararea impotriva incendiilor si sa actioneze in conformitate cu acestea
– să furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare legate de producerea unui incendiu

In domeniul protecției civile lucrătorii au următoarele obligații:

– să utilizeze in mod corespunzator echipamentul de protecţie individuala, sa accepte tratamentul medical şi antidoturile stabilite,in cazul accidentelor nucleare, chimice sau biologice
– să accepte masurile de protecţie sociala prevazute prin legea protectiei civile pentru perioadele de întrerupere a activitaţii, impuse de situaţiile de protecţie civila
– să respecte normele, regulile şi masurile de protecţie civila stabilite de autoritatile in domeniu
– să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregatire specifica organizate la locul de munca
– să duca la îndeplinire masurile de protecţie civila dispuse, în condiţiile legii, de autoritaţile competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autoritaţii publice din cadrul serviciilor publice de urgenţa
– să informeze autoritaţile sau serviciile de urgenţa abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricarei situaţii de urgenţa despre care iau cunoştinţa din surse sigure
– să informeze serviciile de urgenţa profesioniste sau poliţia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente de muniţie ramase neexplodate fara a face vreo interventie la aceasta
– să participe la pregatirea de protecţie civila la locul unde îşi desfaşoara activitatea.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Laleleor nr. 7A şi la secretarul comisiei de concurs, Bogdan Mariana – consilier Compartimentul Juridic și Resurse Umane, nr. de telefon : 0258835915, e-mail: office-alba@ansvsa.ro.

Afișat în data de 30 iulie 2021, la sediu și pe pagina de internet a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba