Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: consilier, clasa I, grad profesional asistent

Nr. 15965/30.08.2019

ANUNT

      În conformitate cu prevederile art. 618 alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, va instiintam ca Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Biroul autorizare, inregistrare, TRACES si gestiunea activitatii de import export

Probe stabilite pentru concurs: probă scrisă şi interviu.

Concursul va avea loc în data de  30.09.2019, ora 1000 proba scrisă, iar interviul se va desfășura în termen de 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul instituției. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul DSVSA Alba în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba alba.dsvsa.ro si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, respectiv incepand cu data de 30.08.2019 pana la data de 18.09.2019 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu urmatoarele documente:

 1. formularul de înscriere
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Condiţii de ocupare a unei funcţii publice:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Conditii specifice:

      Condiții de participare la concurs pentru funcția de consilier, grad profesional asistent – Biroul autorizare, inregistrare, TRACES si gestiunea activitatii de import export:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicina veterinara, specializarea medicina veterinara

      Condiții de vechime: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad profesional asistent: minimum 1 an

Bibliografia:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) ;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 42 din Ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1.415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 10 august 2011 privind aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică;
  6. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 55 din 14 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor;
  7. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare;
  8. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercilaizare a produselor alimentare de origine nonanimală cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare;
  10. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 206 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tari terţe, cu modificarile şi completarile ulterioare;
  11. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 100 din 9 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 6. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 145 din 26 iunie 2007 rivind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 68 din 13 iulie 2005 pentru aprobarea normei privind sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje
 8. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;
  15. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;
  16. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
  17. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare;
  18. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare;