Concurs de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante

În conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, aprobată prin Legea nr. 33/2021 şi ale art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba organizează la sediul instituţiei din Alba Iulia, str.Lalelelor nr. 7A, concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

– șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor

– șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor

– șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatizata

– șef birou, gradul II din cadrul Biroului Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea Activitatii de Import Export

– sef birou, gradul II din cadrul Biroului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala

– șef birou, gradul II din cadrul Biroului Sanatate Animala

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de operare pe calculator MsOFFICE-nivel mediu, în data de 01 septembrie 2021, ora 09.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor nr. 7A;
 1. proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de limbă străină (engleză/franceză)-nivel mediu, în data de 01 septembrie 2021, ora 12.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor nr. 7A;
 2. proba scrisă, în data de 03 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str.Lalelelor nr. 7A;
 3. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, în perioada 30 iulie 2021-18 august 2021, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 

 1. formularul de inscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. copia carnetului de muncă şi a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul administrativ.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Condițiile de participare la concursul de promovare  pentru ocuparea funcțieiilor publice vacante  de conducere sunt:

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor:

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor:

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatizata:

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științele naturii, ramura știință chimie și inginerie chimică, domeniul de licență inginerie chimică, specializare chimie alimentară și tehnologii biochimice,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramura de știință informatică, domeniul de licență informatică, specializarea informatică

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea Activitatii de Import Export

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental stiinte biologice si biomedicale, ramura știință medicina, domeniul de licență sanatate, specializarea medicina,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de știință ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental stiinte ingineresti, ramura de știință ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta ingineria produselor alimentare, specializarea controlul si expertiza produselor alimentare,

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină, domeniul de licență sanatate, specialitatea medicină,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe ingineresti, ramura de știință ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licență ingineria produselor alimentare, specialitatea ingineria produselor alimentare/tehnologia prelucrarii produselor agricole/controlul si expertiza produselor alimentare

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe ingineresti, ramura de știință ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licență inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala, specializarea inginerie economica in agricultura

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematica si stiinte ale naturii, ramura de știință chimie si inginerie chimica, domeniul de licență chimie

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Sanatate Animala

– să fie numiți într-o funcție publică din clasa I,

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară,

candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de  master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

– cunoștințe de operare calculator MsOFFICE-nivel mediu, cunoașterea unei limbi de circulație internațională engleză/franceză-nivel mediu,

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

Atribuții și responsabilități generale funcții de conducere:

 1. planifică şi coordonează activităţile specifice ale structurii pe care o conduc;
 2. stabileşte obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern/managerial şi răspund de îndeplinirea acestora;
 3. întocmeşte fişele de post ale angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre aprobare directorului executiv;
 4. întocmeşte/contrasemnează evaluările angajaţilor din structurile pe care le conduc şi le transmit spre contrasemnare, dacă este cazul, directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 5. dispune măsurile necesare şi răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. asigură şi răspunde de respectarea dispoziţiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite şi aprobate de conducerea D.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul instituţiei, în cadrul structurii pe care o conduc;
 7. asigură şi răspunde de raportarea rezultatelor activităţii structurii pe care o conduc, către şefii ierarhici superiori şi către A.N.S.V.S.A;
 8. asigură şi răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară structura pe care o conduc;
 9. stabileşte şi aplică metode proprii privind controlarea derulării activităţilor specifice realizate de angajaţii din subordine;
 10. asigură şi răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea D.S.V.S.A. şi de către A.N.S.V.S.A. la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele stabilite de acestea;
 11. asigură şi răspunde de instruirea necesară a angajaţilor din subordine, în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile conducerii D.S.V.S.A. şi ale A.N.S.V.S.A;
 12. răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;
 13. coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice structurii pe care o conduc şi de corectitudinea cu care acestea sunt realizate;
 14. asigură şi răspunde de comunicarea către conducerea D.S.V.S.A. a deficienţelor de natură să producă alterări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe;
 15. repartizează sarcini de serviciu angajaţilor din subordine, în conformitate cu competenţele acestora, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduc.
 16. colaborează cu D.S.V.S.A. din alte judeţe pentru soluţionarea neconformităţilor legate de trasabilitate.

Obligaţiile privind activităţile de control oficial

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelorîn urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A;
 11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate;
 12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A., în conformitate cu limitele de competenţă.

Atribuțiile si responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciul Control Oficial Siguranta Alimentelor:

 1. răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor în vigoare;
 2. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 3. răspunde de aplicarea măsurilor de supraveghere şi profilaxie a zoonozelor, precum şi soluţionarea notificărilor de alertă S.R.A.A.F în cazul unităţilor din domeniul alimentar care produc, procesează, depozitează, transportă distribuie şi/sau comercializează produse de origine animală;
 4. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 5. monitorizează şi controlează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, pe domeniul specific de activitate;
 6. întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea SNCU pe domeniul specific de activitate şi le transmite Serviciului/Biroului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 7. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 8. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 9. răspunde de realizarea în teritoriu a acţiunilor din Planul cifric anual;
 10. asigură realizarea şi monitorizarea acţiunilor specifice din Planul Naţional de Control Reziduuri şi Planul de monitorizare şi control al contaminanţilor;
 11. supraveghează şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea personalului contractual care realizează controlul oficial în unităţile de producere, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor alimentare de origine animală, precum şi activitatea unităţilor respective;
 12. verifică conformitatea datelor din documentele justificative, referitoare la taxe şi tarife aferente serviciului de control oficial din unităţi autorizate în domeniul siguranţei alimentelor;
 13. controlează implementarea procedurilor privind buna practică de igienă şi aplicarea principiilor HACCP de către operatorii economici, pe domeniile specifice de activitate;
 14. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 15. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune retragerea şi/sau neutralizare alimentelor de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 16. dispune remedierea deficienţelor constatate în urma controalelor realizate, inclusiv reexpedierea produselor neconforme;
 17. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 18. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 19. realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor alimentare şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private în domeniul alimentar;
 20. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul siguranţei alimentare, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 21. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 22. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 23. înregistrează, prelucrează şi interpretează datele tehnice colectate din cadrul unităţilor de industrie alimentară, privind rezultatele examenelor de laborator pentru depistarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST) şi întocmeşte situaţiile periodice oficiale pe care le înaintează la A.N.S.V.S.A;
 24. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 25. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente de origine animală, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 26. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de alimente de origine animală și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 27. organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile specifice;
 28. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 29. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 30. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 31. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor:

Bibliografie

1.Constituția României, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5- Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.

6- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.

7- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care  se aplică alimentelor de origine animală

8- Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.

9- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare.

10- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.57/2010 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu modificările și completările ulterioare .

11- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.

12- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare

13- Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

14- Hotararea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările  ulterioare .

15- Regulamentul (UE) nr.2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și  bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Tematică

1- 1.Constituția României, republicată;

2- Reglementări în domeniul funcției publice;

3- Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4- Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

5- Aspecte privind principiile și cerințele generale ale legislației alimentare în domeniul siguranței alimentelor;

6- Reguli generale pentru igiena produselor alimentare și cerințele generale de igienă în domeniul produselor alimentare;

7- Reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală ;

8- Normele specifice de organizare a controalelor oficiale peivind produsele de origine animală destinate consumului uman;

9- Norme sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală;

10- Aspecte privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală;

11- Aplicarea Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;

12- Aspecte privind  procedurile de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;

13- Modalitatea de stabilire a criteriilor de siguranță și a criteriilor de igienă pentru produsele alimentare;

14- Sancționarea operatorilor economici la încălcarea normelor sanitare veterinare în vigoare – art. 4, art.6, art.7, art.10, art.11, art.14;

15- Tipuri de controale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și  bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor

 

 

Atribuțiile si responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală :

 

 1. răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;
 2. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de animale, circulaţia animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 3. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 4. controlează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, pe domeniul specific de activitate;
 5. întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea SNCU, în contextul mortalităţilor raportate şi le transmite Serviciului/Biroului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 6. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, nutriţiei animale, precum şi în domeniul punerii pe piaţa şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar, inclusiv a farmacovigilenţei, de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 7. controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în domeniul identificării şi înregistrării animalelor;
 8. asigură aplicarea şi controlează îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute în planurile de contingenţă pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. participă la grupurile de experţi pe probleme de sănătate a animalelor, zoonozelor, bunăstarea animalelor, nutriţia animalelor şi investigarea reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale;
 10. întocmeşte documentele specifice, controlează şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare pentru programele cofinanţate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 11. controlează în teren, conform cerinţelor tehnice, avizează şi răspunde de verificarea corectitudinii şi veridicităţii deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi acţiunile de identificare şi înregistrare, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislației în vigoare;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. răspunde de raportarea către conducerea D.S.V.S.A. şi către A.N.S.V.S.A. a activităţilor realizate potrivit Planului cifric anual, conform instrucţiunilor primite;
 14. răspunde de modul de realizare a activităţilor specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., conform legislaţiei în vigoare;
 15. monitorizează, verifică, urmăreşte şi răspunde de efectuarea de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, a acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;
 16. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.
 17. urmăreşte şi răspunde de întocmirea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 18. prelevează probe, conform prevederilor legale şi procedurilor în vigoare în cadrul acţiunilor de control oficial sau în cazul suspiciunilor de boală;
 19. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 20. stabileşte prin Sistemul de Poziţionare Globală (GPS) şi prin Sistemul Internaţional Geografic (GIS), hărţi, coordonatele focarului, zona de protecţie şi zona de supraveghere a bolii, la suspiciunea/confirmarea unei boli pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 21. controlează condiţiile de funcţionare a târgurilor de animale vii din raza teritorială a D.S.V.S.A., precum şi respectarea prevederilor legale cu privire la ecarisarea teritoriului;
 22. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă;
 23. controlează respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cu privire la ecarisarea teritoriului, la igienizarea incintelor, la colectarea, transportul, manipularea, depozitarea, utilizarea şi eliminarea SNCU, inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţilor implicate în neutralizarea SNCU cu excepţia celor din cadrul unităţilor de abatorizare/procesare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 24. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control în domeniul sănătăţii şi bunăstării animale, a unităţilor farmaceutice veterinare şi unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 25. face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;
 26. asigură necesarul de resurse umane şi materialelor necesare acţiunilor de combatere a bolilor animalelor şi ia măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii acestor activităţi;
 27. îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;
 28. controlează şi răspunde de implementarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în domeniul bunăstării animalelor din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 29. controlează şi răspunde de respectarea prevederilor privind bunăstarea animalelor pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A., inclusiv a standardelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului şi în timpul uciderii;
 30. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor privind hrana pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 31. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 32. controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia animalelor din adăposturile de câini fără stăpân, a celor din grădini zoologice/ acvarii publice/ circuri/ pensiuni/canise/ pet-shop–uri, precum şi a animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale;
 33. verifică modul de aplicare a legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân;
 34. controlează, centralizează, verifică şi raportează la A.N.S.V.S.A. datele cu privire la numărul de câini înregistraţi, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, numărul fisei de adopţie, data vaccinării antirabice,data sterilizării, data predării cadavrelor către societăţile care execută incinerarea precum şi numele persoanelor care a instrumentat manoperele respective;
 35. implementează planurile de control privind activitatea de gestiune a câinilor fără stăpân;
 36. verifică planurile de gestiune a populaţiei de câini fără stăpâni elaborate şi aplicate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;
 37. verifică, pe baza procedurilor şi a algoritmului de evaluare elaborat de A.N.S.V.S.A. fezabilitatea planurile de acţiune elaborate privind gestionarea populaţiei câinilor fără stăpân;
 38. controlează completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân conform procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A;
 39. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 40. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate;
 41. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 42. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 43. participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul sănătăţii animale, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 44. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 45. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 46. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 47. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 48. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice;
 49. asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă aplicarea cu stricteţe a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul S.C.O.S.B.A.;
 50. răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul S.C.O.S.B.A.

Atributii si responsabilitati in domeniul nutritiei animalelor si produselor medicinale veterinare:

 1. controlează aplicarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare din domeniul nutriţiei animalelor, precum şi în domeniul punerii pe piaţă şi utilizării produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar de către persoanele fizice şi/sau juridice, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.
 2. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor pentru hrana pentru animale, produse medicinale veterinare, a biocide şi alte produse de uz veterinar din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 3. controlează modul de păstrare şi de utilizare a produselor medicinale veterinare, a biocidelor şi a altor produse de uz veterinar şi a furajelor medicamentate, precum şi aplicarea procedurilor de investigare a reacţiilor adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 4. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. cu privire la depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor ce conţin substanţe psihotrope, stupefiante şi a celor aflate sub control naţional, precum şi biocidelor şi altor produse de uz veterinar;
 5. controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor normative în vigoare cu privire la fabricarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea hranei pentru animale, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 6. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Naţional de Control Reziduuri şi al Planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 7. participă la gestionarea şi soluţionarea alertelor de reacţii adverse apărute în urma utilizării de produse medicinale veterinare la animale, prin anchete desfăşurate la nivel local;
 8. controlează activitatea unităţilor farmaceutice veterinare şi a unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 9. controlează activitatea de depozitare şi comercializare a hranei destinate animalelor de companie din pet-shop-uri şi cea a unităţilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie (DDD) din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 10. controlează mijloacele şi condiţiile de fabricaţie a hranei pentru animale, în baza legislaţiei sanitare veterinare, precum şi condiţiile utilizării proteinei de origine animală în hrana animalelor de fermă, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 11. controlează şi verifică punerea în aplicare a procedurilor bazate pe principiile HACCP, ale unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 12. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 13. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F. pe domeniul de competenţă
 14. monitorizează şi răspunde de realizarea Planului Cifric de control oficial al hranei pentru animale, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 15. monitorizează şi informează A.N.S.V.S.A., asupra reacţiilor adverse apărute la animale în urma administrării de produse medicinale veterinare, din raza teritorială a D.S.V.S.A.;
 16. raportează la A.N.S.V.S.A. rezultatele activităţii de control a unităţilor farmaceutice veterinare, unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară şi a unităţilor din domeniul nutriţiei animalelor, din raza teritorială a D.S.V.S.A..
 17. monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 18. realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private şi/sau sănătăţii animale în domeniul nutriţiei animale;
 19. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 20. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de produse medicinale veterinare și hrană pentru animale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 21. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 22. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 23. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 24. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Control Oficial Sanatatea si Bunastarea Animalelor:

 

Bibliografie

1.Constituția României, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la  animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor;

6.Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor;

7.Regulamentul (UE) 2016/429 privind  Bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”);

8.Regulamentul Delegat (UE) 2020/687 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate;

9.Regulamentul Delegat (UE) 2020/689 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente;

10.Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane;

11.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20 per 2018 Biosecuritate porci;

12.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 21 per 2018 Biosecuritate păsări;

13.Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind     procedura de înregistrare / autorizare sanitar-veterinară a unităţilor / centrelor de colectare / exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate;

14.Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

15.Hotararea Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările  ulterioare.

 

Tematică

1.Constituția României, republicată;

2.Reglementări în domeniul funcției publice;

3.Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4.Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

5.Aplicarea Programului de supraveghere și control în domeniul sănătății și bunăstării animalelor;

6.Norme sanitare veterinare privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației și a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor;

7.Norme generale și pentru prevenirea și controlul bolile listate, bolile emergente și speciile listate  ;

8.Măsuri de control al bolilor pentru bolile de categoria A în cazul animalelor terestre deținute, în caz de suspiciune, de confirmare și instituirea zonelor de restricții;

9.Cerințe pentru programele de eradicare bazate pe acordarea statutului de indemn de boală la nivelul unităților ;

10.Norme speciale pentru instituirea zonelor de restricții de categoria I, II și III în cazul unui focar de pestă porcină africană și pentru aplicarea măsurilor speciale de control al bolii în toate statele member;

11.Norme sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine;

12.Norme sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate aplicate în exploataţiile comerciale de păsări;

13.Capitolul VIII – Controale, măsuri și sancțiuni prevăzute de Normele sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate;

14.Respectartea normelor tehnice privind Adecvarea pentru transport, Dispoziții aplicabile tuturor mijloacelor de transport  și  Practicile de transport;

15.Sancționarea operatorilor economici la încălcarea normelor sanitare veterinare în vigoare – art.2, art.3, art. 31, art.5, art.6.

 

Atribuțiilesi responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef serviciu – Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată :

 1. planifică şi coordonează activităţile specifice SCAIEI (CIIA ȘI BAITGAIE);răspunde de actualizarea catagrafiei unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și asigură comunicarea acesteia la SCOSA/C.S.V.S.A.O/postarea pe site-ul oficial al DSVSA Alba;
 2. stabileşte obiectivele SCAIEI (CIIA și BAITGAIE) în conformitate cu cerinţele legale privind sistemul de control intern managerial şi răspunde de îndeplinirea acestora;
 3. întocmeşte fişele de post ale angajaţilor din SCAIEI (CIIA și BAITGAIE) şi le transmite spre aprobare directorului executiv al DSVSA Alba;
 4. întocmeşte/contrasemnează evaluările angajaţilor din SCAIEI (CIIA și BAITGAIE) şi le transmite spre aprobare directorului executiv al DSVSA Alba;
 5. răspunde de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6. răspunde de centralizarea și raportarea rezultatelor activităţii SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), către directorul executiv al DSVSA Alba și A.N.S.V.S.A., în condițiile și termenele impuse de proceduri/norme/note de serviciu/lege;
 7. răspunde de respectarea principiilor care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice din cadrul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), inclusiv a obligațiilor de sesizare a situațiilor identificate de conflict de interese și incompatibilitate potențiale, conform legislației în vigoare;
 8. răspunde de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea şi obţinerea resurselor necesare activităţilor specifice pe care le desfăşoară SCAIEI (CIIA și BAITGAIE);
 9. își stabileşte şi aplică metode proprii privind controlul derulării activităţilor specifice realizate de personalul din cadrul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE);
 10. răspunde de instruirea profesională a angajaţilor din SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), în conformitate cu necesităţile identificate şi/sau dispoziţiile directorului executiv/ A.N.S.V.S.A;
 11. răspunde de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), precum şi de aplicarea şi corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc stabilite;
 12. răspunde de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de conucerea DSVSA Alba/A.N.S.V.S.A. în cadrul sistemului de control intern managerial proiectat și implementat la nivelul DSVSA Alba, în cadrul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE);
 13. coordonează, organizează și răspunde de elaborarea și implementarea, în cadrul structurii pe care o conduce, a procedurilor specifice, a instrucțiunilor de lucru, precum și a tuturor documentelor specifice SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), în cadrul sistemului de control intern managerial proiectat și implementat la nivelul DSVSA Alba;
 14. asigură și răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de directorul executiv adjunct/directorul executiv al DSVSA Alba la nivelul SCAIEI, în termenele stabilite potrivit legii;
 15. răspunde de elaborarea și transmiterea răspunsurilor la sesizările cu privire la domeniul de competența al SCAIEI (CIIA și BAITGAIE);
 16. coordonează, organizează şi răspunde de desfăşurarea activităţilor specifice SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;
 17. răspunde de întocmirea și transmiterea lunară către S.E.A., a foii colective de prezență aferentă personalului din cadrul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE);
 18. răspunde de comunicarea către cdirectorul executiv al D.S.V.S.A. Alba a deficienţelor de natură să producă perturbări în buna desfăşurare a activităţilor realizate de personalul din subordine, precum şi a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficienţe;
 19. repartizează sarcini de serviciu personalului din subordine din cadrul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), în funcție de competenţe, cu privire la derularea activităţilor specifice structurii pe care o conduce;
 20. informează directorul executiv și Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial cu privire la identificarea de neconformități sau posibile prejudicii în activitățile desfășurate de la nivelul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), conform prevederilor legale în vigoare;
 21. informează în regim de urgență, în cazul identificării unor neconformități majore care pot afecta sănătatea publică și/sau a animalelor, directorul executiv;
 22. implementează și răspunde de modul de implementare a recomandărilor auditului public intern și raportează periodic directorului executiv adjunct/directorul executiv și Compartimentul Audit Public Intern asupra stadiului de implementare;
 23. respectă, la nivelul SCAIEI (CIIA și BAITGAIE), procedurile generale și specifice aprobate în cadrul sistemului de control intern/managerial al DSVSA Alba, precum și ia măsuri privind implementarea sistemului de control intern managerial;
 24. respectă prevederile Codului privind conduita etică aprobat la nivelul DSVSA Alba;
 25. își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale, în timpul procesului de muncă;
 26. comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați, orice situație de muncă pe care o consideră, din motive întemeiate, un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 27. aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 28. cooperează, atât timp cât este necesar cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate în domeniul său de activitate;
 29. are obligația să păstreze confidențialitatea lucrărilor executate;
 30. își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;
 31. realizează și alte activități dispuse de conducerea DSVSA Alba, în baza legislației în vigoare, în limita competențelor specifice.

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatizata

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar cu modificările și completările ulterioare
 7. Odinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
 8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/1669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative
 9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
 10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79 din 6 iunie 2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor cu modificările și completările ulterioare
 11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.57/2010 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu modificările și completările ulterioare .
 12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare
 13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
 14. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 46 din 26 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008
 15. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

 

Tematică

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 5. procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor cu modificările și completările ulterioare
 6. condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar cu modificările și completările ulterioare
 7. procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
 8. Aspecte privind procedura de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României
 9. Aspecte privind condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
 10. procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 11. procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
 12. procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,
 13. Aspecte privind implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
 14. Aspecte privind implementarea sistemului de identificare şi înregistrare a suinelor
 15. Aspecte privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Atribuțiile si responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef birou – Birou Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea Activitatii de Import Export 

 1. verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A., pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare;
 2. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante;
 3. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare;
 4. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare;
 5. verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 6. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.;
 7. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.;
 8. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale D.S.V.S.A..
 9. primeşte referatul aprobat de directorul executiv privind propunerea de suspendare/interzicere şi întocmeşte ordonanţa de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor;
 10. transmite spre aprobare către directorul executiv ordonanţele de suspendare/interzicere a unităţilor/activităţilor şi răspunde de comunicarea ordonanţelor aprobate la operatorul în cauză, respectiv actualizarea catagrafiei;
 11. răspunde de comunicarea la Oficiul Registrului Comerţului şi altor instituţii, conform legislaţiei în vigoare, a ordonanţei de interzicere a activităţii, având în vedere respectarea termenului legal;
 12. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 13. creează, controlează şi gestionează pentru personalul din cadrul D.S.V.S.A., în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, conturile de acces în sistemele informatice sanitare veterinare ale D.S.V.S.A., fără a se limita la acestea, din S.N.I.I.A., LIMS, S.R.A.A.F., INTRANET, TRACES
 14. stabileşte în funcţie de domeniul specific de activitate al fiecărei structuri din cadrul D.S.V.S.A., nivelul de acces la informaţiile şi sistemul informatic pentru fiecare cont de utilizator în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului;
 15. analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale A.N.S.V.S.A., conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.;
 16. actualizează informaţiile cuprinse în pagina de Internet a D.S.V.S.A.
 17. difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 18. identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 19. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun.
 20. primeşte situaţiile privind gestionarea SNCU de la Serviciul/Biroul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală şi de la Biroul/Compartimentul Control Oficial Alimente de Origine Animală, centralizează şi răspunde de transmiterea către A.N.S.V.S.A. a rapoartelor specifice.
 21. organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile de comerţ intracomunitar, import şi export de produse alimentare, produse medicinale veterinare, animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hranei pentru animale şi SNCU.
 22. gestionează şi distribuie medicilor veterinari oficiali certificatele pentru comerţul intracomunitar, importul, exportul şi pentru circulaţia pe teritoriul României a animalelor vii, embrionilor, ovulelor, materialului seminal, alimentelor, hranei pentru animale şi SNCU, în conformitate cu modelele aprobate/agreate de A.N.S.V.S.A.;
 23. primeşte şi înregistrează petiţiile primite în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. direcţionează petițiile, în funcţie de domeniul la care face referire, către structurile de specialitate din cadrul instituţiei, conform rezoluției/repartizării directorului executiv;
 25. transmite răspunsurile avizate de directorul executiv, primite din partea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei către petent, cu respectarea termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 26. în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite, solicită, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii de la celelalte structuri din cadrul A.N.S.V.S.A., respectiv unităţi subordonate acesteia, în scopul formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari;
 27. colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, în activitatea de soluţionare a reclamaţiilor şi petiţiilor;
 28. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 29. întocmeşte, conform legislaţiei în vigoare, un raport semestrial privind analiza activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor;
 30. asigură, în condiţiile legii, aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 31. asigură asistenţă şi instruire în administrarea paginilor web ale D.S.V.S.A.;
 32. realizează activităţi de evaluare a unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, la solicitarea directorului executiv;
 33. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 34. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 35. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Autorizare, Inregistrare, Traces si Gestiunea Activitatii de Import Export

Bibliografie

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor cu modificările și completările ulterioare
 6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83 din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar cu modificările și completările ulterioare
 7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
 8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/1669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative
 9. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 152/3.476/2020 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
 10. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79 din 6 iunie 2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor cu modificările și completările ulterioare
 11. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.57/2010 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu modificările și completările ulterioare .
 12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare
 13. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare
 14. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală
 15. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

 

Tematică

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 5. Procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor cu modificările și completările ulterioare
 6. Condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar cu modificările și completările ulterioare
 7. Procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
 8. Aspecte privind procedura de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României
 9. Aspecte privind condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor
 10. Procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unitătilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 11. Procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală
 12. Procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală,
 13. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare și cerințele generale de igienă în domeniul produselor alimentare;
 14. Reguli specifice de igienă pentru alimentele de origine animală ;
 15. Aspecte privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

 

Atribuțiile si responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef birou – Biroul Control Oficial Alimente de Origine Nonanimală :

 1. Răspunde de elaborarea şi transmiterea, spre avizare, directorului executiv, a proiectului de Plan cifric anual, în conformitate cu prevederile Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor în vigoare;
 2. Controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează alimente de origine non-animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 3. Răspunde de aplicarea măsurilor de soluţionare a notificărilor de alertă S.R.A.A.F în cazul unităţilor din domeniul alimentar care produc, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi/sau comercializează produse de origine non-animală;
 4. Efectuează controlul oficial al produselor alimentare de origine non-animală, care ar putea conţine, consta sau proveni din organisme modificate genetic, precum şi în ceea ce priveşte parametrii fizici, chimici şi microbiologici, în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează alimente de origine non-animală pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 5. Efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 6. Supraveghează şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea personalului contractual care realizează controlul oficial din domeniul specific de activitate;
 7. Controlează implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP de către operatorii economici pe domeniile specifice de activitate;
 8. Identifică nevoile de instruire şi face propuneri privind instruirea personalului şi/sau operatorilor economici pe domeniile specifice de activitate;
 9. Dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 10. Realizează şi actualizează baza de date proprie prin colectarea, clasificarea, arhivarea standardelor naţionale, cu privire la alimentele de origine non-animală, inclusiv cele legate de metodele de prelevare de probe şi de analiza de laborator;
 11. Monitorizează şi raportează conducerii D.S.V.S.A. rezultatul acţiunilor de control în domeniul său specific de activitate, pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A.;
 12. Aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune retragerea şi/sau neutralizare alimentelor de origine non-animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 13. Întocmeşte situaţiile specifice privind gestionarea produselor alimentare de origine non-animală, nedestinate consumului uman şi le transmite Serviciului/Biroului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 14. Realizează acţiuni de control în vederea identificării fraudelor alimentare şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor publice şi private în domeniul alimentar;
 15. Realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 16. Participă, în urma solicitărilor, la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, amplasarea şi construirea unităţilor care vor fi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, sub aspectul siguranţei alimentare, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene;
 17. Difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A., pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 18. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 19. Verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente de origine nonanimală, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 20. Verifică conformitatea datelor din documentele justificative, referitoare la taxe şi tarife aferente serviciului de control oficial din unităţi înregistrate în domeniul siguranţei alimentelor;
 21. Efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de alimente de origine nonanimală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 22. Organizează sesiuni de instruire/informare cu privire la legislaţia aferentă şi metodologia de aplicare privind activităţile specifice.
 23. Răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 24. Soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 25. Răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 26. Realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Control Oficial Alimente de Origine Nonanimala

 

Bibliografie

 1. Constitutia Romaniei, republicată.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
 6. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare.
 7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.
 8. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.
 10. Hotararea Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.
 12. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.152/ 2020 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor de origine nonanimala care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import, export, transit si comert intraunional de produse alimentare de origine nonanimala si de produse chimice anorganice si organice care sunt utilizate ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului official pentru siguranta alimentelor

13.REGULAMENTUL (UE) NR. 16/ 2011 AL COMISIEI de stabilire a masurilor de punere in aplicare a sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje

Tematică

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Reglementări în domeniul funcției publice;
 3. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Reglementări privind egaliatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
 5. Aspecte privind principiile și cerințele generale ale legislației alimentare în domeniul siguranței alimentelor;
 6. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare și cerințele generale de igienă în domeniul produselor alimentare;
 7. Aplicarea Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor;
 8. Aspecte privind procedurile de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;
 9. Modalitatea de stabilire a criteriilor de siguranță și a criteriilor de igienă pentru produsele alimentare;
 10. Sancționarea operatorilor economici la încălcarea normelor sanitare veterinare în vigoare – art. 4, art.6, art.7, art.10, art.11, art.14.
 11. Tipuri de controale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.
 12. Obligatiile operatorilor economici in derularea operatiunilor de import, export, tranzit si comert intraunional de produse alimentare de origine nonanimala si de produse chimice anorganice si organice care sunt utilizate ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului official pentru siguranta alimentelor; atributiiile si responsabilitatile inspectorilor autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor privind importul, exportul, tranzitul si comert intraunional si reimportul de produse alimentare de origine nonanimala si de produse chimice anorganice si organice care sunt utilizate ca ingredient pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului official pentru siguranta alimentelor.
 13. Aspecte privind masurile de punere in aplicare a sistemului rapid de alerta pentru alimente si furaje ; tipuri de notificari si transmiterea acestora

 

Atribuțiile si responsabilitatile specifice prevăzute în fişa postului de șef birou – Biroul Sanatate Animala:

 1. Planifica si coordoneaza activitatile specifice ale biroului sanatate animala pe care il  conduce;
 2. 2. Stabilete obiectivele biroului in conformitate cu cerintele legalej si  privind sistemul de control intern/managerial si raspund de indeplinirea acestora;
 3. lntocmeste fisele de  post  ale  angajatilor din birou sanatate animala si le transmit spre avizare sefului de laborator
 4. Intocmeste pentru personalul din  subordine rapoarte de evaluare;
 5. 5. Dispune masurile necesare  si  raspunde  de implementarea  standardelor  de contnol

intern  managerial  la nivelul biroului  ,  potrivit prevederilor  legale in 1   vigoare;

 1. 6. Asigura si raspunde de     respectarea       dispozitiilor,     normelor,      standardelor, procedurilor   generale   stabilite                        si aprobate   de  conducerea   S.V.S.A.  in  cadrul  sistemului de control intern/managerial proiectat la nivelul institutiei, in cadrul biroului

7.Asigura si raspunde de raportarea rezultatelor activitatii biroului  , catre  sefii  ierarhici superiori si   catre A.N.S.V.S.A;1

8.Stabileste si aplica  metode  proprii  privind      controlarea  activitatii       realizate de angajatii din subordine;                                                                                   9

9.Asigura  si raspunde  de  realizarea   sarcinilor  de  serviciu  dispuse  de  conducerea D.S.V.S.A. si de catre A.N.S.V.S.A. in termenele stabilite de acestea;

 1. Asigura si  raspunde   de   instruirea   necesara   a  angajatilor   din   subordine,

conformitate cu necesitatile identificate si/sau dispozitiile  conducerii D.S.V.S.A.  si ale ANSVSA

 1. 11. Raspunde de evaluarea corecta a riscurilor  identificate la nivelul biroului  precum  si de aplicarea  si corectitudinea masurilor  de tratare a acestor riscuri
 2. 12. Coordoneaza, organizeaza  si  raspunde   de  desfasurarea  activitatilor   specifice biroului    si de corectitudinea cu care acestea  sunt realizate;
 3. 13. Asigura si raspunde de comunicarea catre conducerea D.V.S.A.  a deficientei de  de natura sa produca  alterari in buna desfasurare  a activitatilor  realizate  de personalul din subordine, precum si a masurilor  propuse  pentru remedierea acestor  deficiente;
 4. 14. Repartizeaza sarcini   de  serviciu   angajatilor   din  subordine,   in  conformitate  cu  competentele acestora,  cu privire la derularea activitatilor  specifice
 5. 15. colaboreaza cu D.V.S.A.  din  alte  judete  pentru  solutionarea neconformitatilor legate de trasabilitate.

16.Asigura  si raspunde  de realizarea demersurilor necesare  cu privire la identificarea si obtinerea  resurselor necesare  activitatilor  specifice  pe care le desfasoara in cadrul biroului

17.Efectueaza  controale oficiale prin analize de laborator pentru probele  recoltate in cadrul  Planurilor  cifrice  aprobate,  pentru  probele  recoltate  in  cadrul  controalelor oficiale   efectuate   in   caz  de   suspiciune,   precum     si in   cadrul   programelor   de autocontrol in cadrul laboratoarelor pe care le coordoneaza;

18.Participa la necropsii ori de cite ori este nevoie in vederea stabilirii diagnosticului de laborator  participa alaturi de alti specialisti la efectuarea de expertize de medicina legala veterinara daca este cazul  sau  efectueaza expertize de medicina legala veterinara prin metode de laborator

19 .  V  erifica           documentatia       privind     indeplinirea      conditiilor     necesare       autorizarii  laboratoarelor  sanitar-veterinare          si/sau pentru  siguranta  alimentelor  organizate  in cadrul  unitatilor  de  procesare  cunoscute  sub  denumirea  de  laboratoare  uzinale  si laboratoarele  organizate in  cadrul  asociatiilor, fundatiilor  profesionale  din sectorul agro-alimentar, efectueaza evaluarea acestora in cadrul unei comisii de autorizare , in conformitate cu prevederile  legale si pentru domeniul de competenta;

20.Efectueaza  controale  oficiale la laboratoare  uzinale si  laboratoarele  organizate in

cadrul  asociatiilor  si fundatiilor  profesionale  din         sectorul  agro-alimentar        si poate participa la solicitarea ANSVSA si cu aprobarea  directorului  executiv,  la controalele realizate in laboratoarele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor autorizate, conform legislatiei in vigoare si pentru domeniul de competenta;

21Aplica  sanctiuni  contraventionale  principale  si complementare  si poate  propune suspendarea  si/sau interzicerea activitatii laboratoarelor controlate, in urma constatarii

deficientelor/ neconformitatilor in controlul               oficial  efectuat, in conformitate cu prevederile legale;

 1. 22. Respecta cerintele de  performanta  ale metodelor  analitice in  acord  de  legislatia europeana

23.Asigura utilizarea metode standardizate, metode recomandate de laboratoarele comunitare si  nationale  de  referinta  sau  metode  proprii  (dezvoltate  in-house)  si intreprinde demersurile  necesare  pentru  validarea,  respectiv  acreditarea  metodelor  folosite,  in conformitate cu legislatia in vigoare;

 1. Participa la testele de competenta organizate de laboratoarele nationale/ europene

de referinta si  de alte institutii

25 Participa la investigatii epidemiologice pentru obtinerea de informatii suplimentare in vederea stabilirii diagnosticului, atunci cand este cazul;

26.Raspunde de stabilirea necesarului si a specificatiilor tehnice privind echipamentele, reactivii,  kit-urile,  produsele  biologice si alte materiale  necesare  pentru  efectuarea analizelor  de laborator, in  cadrul programului  de autocontrol si pentru activitatea  de strategie  nationala  in  conformitate  cu  prevederile  legale in vigoare  si in  acord  cu prevederile  Programului actiunilor de supraveghere,  prevenire,  control si eradicare  a bolilor la  animale,  a celor transmisibile  de Ia animale  Ia om, protectia  animalelor   si   protectia  mediului,   de  identificare ,inregistrare   a  bovinelor,   suinelor,   ovinelor, caprinelor   si   ecvideelor,   precum    si  Programului   de  supraveghere     si control  in domeniul sigurantei alimentelor pentru  laboratoarele pe care le coordoneaza si pentru intregul birou anunta pentru  disponibilizare  stocul de materiale sau reactivi daca dintr-un anumit motiv se estimeaza ca nu mai pot fi folosite integral innainte de expirare ;

27.Participa, in conditiile legii, la intocmirea  proiectelor de norme sanitare veterinare si

instructiuni tehnice privind sanatatea animala si siguranta alimentelor;

28.Intocmeste informari si rapoarte tehnice asupra analizelor efectuate;

29.Participa,  in  conditiile  legii,  la intocmirea   de  programe  sanitare  veterinare  de supraveghere,  emergenta, de rise, asanare a unor boli la animale si  a zoonozelor;

30.Interpreteaza conform referentialelor (legislatiei) rezultatele obtinute in urma examenului de laborator

 1. Instruieste pe domeniul de competenta , la cerere personalul din cadrul laboratoarelor uzinale si  laboratoarelor organizate in cadrul asociatiilor si fundatiilor profesionale din sectorul agro-alimentar;

32.Instruieste, pe domeniul de competenta , la cerere, personalul responsabil cu recoltare probelor in programul de autocontrol din cadrul unitatilor supuse controlului sanitar veterinar, cu privire la modul de recoltare a probelor;

33.Participa la instruiri organizate de LNR si alte intalniri profesionale in domeniul sau de activitate; Coordoneaza si raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine, de instruirile profesionale si pe sistemul calitati pentru intregul laborator ;.

34.Efectueaza   analize   atat   pentru   evaluarea   starii   de   sanatate   si     bunastarii animalelor,   cat     si pentru   diagnosticul   bolilor   prin   examene de laborator    Propune masuri pentru apararea sanatatii animalelor ,sanatatii publice si prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om;

35.Introduce rezultatele analizelor de laborator obtinute  in Sistemul LIMS si emite buletinele de analiza generate de sistemul LIMS in conditiile legii;;

 1. Elibereaza buletinele de analiza in maxim 24 de ore de la obtinerea rezultatului;

37.Intreprinde   toate   demersurile   necesare   pentru   transmiterea   electronica   a

informatiilor  necesare  prin sistemul  informatic  LIMS si pentru  transmiterea  probelor catre laboratoarele care efectueaza analizele solicitate pentru probele pe care le expediaza ;

38.Raspunde de inregistrarea  informatiilor aferente activitatilor specifice de laborator in   cadrul   sistemului   electronic   LIMS,   inclusiv   a   informatiilor   privind   gestiunea stocurilor pentru laboratoarele pe care le coordoneaza si pentru intregul birou;

 1. Raspunde de verificarea             si gestionarea  stocurilor  de  reactivi,  kituri,  produse biologice si alte substante, inclusiv de utilizarea lor integrala in termenul de valabilitate precizat de producator utilizate in cadrul laboratoarelor pe care le coordoneaza si in cadrul biroului;

40.Raspunde de indeplinirea  obligatiilor aferente participarii la  testarile de competenta interlaboratoare, organizate de laboratoarele nationale sau europene de referinta;

41.Isi  desfasoara  activitatea  analitica  conform  cerintelor  ISO    17025/2005  pentru

asigurarea calitatii; Raspunde de asigurarea  sistemului calitatii la nivelul  intregului laborator pe care-l  coordoneaza  conform Manualului calitatii si Procedurilor generale, Procedurilor specifice .

42.In  situatia   obtinerii   de   rezultate   pozitive  sau   neconforme   pentru   analizele efectuate,  notifica  imediat  D.S.V.S.A.  pe  teritoriul  de  competenta  al caruia  au fost prelevate  probele,  prin mijloace  de comunicare  rapide  (fax,posta electronica) in vederea luarii masurilor legale ce se impun;Raspunde  de  comunicarea  probelor  catre laboratoarele nationale sau europene de referinta, in cazul rezultatelor pozitive sau neconforme, conform procedurilor si legislatiei in vigoare;

43.Asigura  masurile  necesare  pentru  prevenirea  accidentelor  de  munca,  a imbolnavirilor profesionale;  potrivit  legii raspunde  si controleaza  aplicarea  cu strictete a normelor privind securitatea si sanatatea in muncaiin cadrul biroului

44.Raspunde  de  modul  in  care  se  asigura  activitatea  de  prevenire  si stingere  a incendiilor in cadrul biroului

45.Participa  la  programe   de  cercetare  in  domenii  de  specialitate   sau  conexe, impreuna   cu  institute  de  cercetare,   universitati   sau  organisme     si autoritati   de reglementare, pe plan national sau international, cu respectarea legislatiei In vigoare;

46.Asigura    si  raspunde   de  implementarea   masurilor   legale  privind  gestionarea

substantelor  considerate  precursori  la  fabricarea  drogurilor,  conform  legislatiei  in vigoare pentru substantele pe care le utilizeaza ;

47.Verifica modul de intocmire a  buletinelor  de analiza , corectitudinea  rezultatelor  inscrise si  semneaza pentru verificat ;

48.Se preocupa de introducerea metodelor noi de analiza in activitatea de diagnostic ;

 1. Asigura gestionarea preparatelor si substantelor chimice periculoase, pe care le utilizeazaconform legislatiei n vigoare ;

50.Raspunde de gestionarea standardelor, metodelor, normativelor, a documentelor de calitate distribuite pentru  laboratoarelor  pe care- el coordoneaza.

51.Elaboreaza  documentatia   necesara acreditarii sau extinderi   acreditarii de noi

metode  pentru intrgul  laborator si pentru laboratoarelor pe care-le coordoneaza

 1. Raspunde la solicitarile altor structuri din cadrul  institutiei  sau ale A.N.S.V.S.A.,

precum si ale persoanelor fizice si juridice, privind domeniile de competenta. conform legislatiei In vigoare;

53.Solutioneaza petitiile primite in responsabilitatea sa si comunica raspunsurile catre

acesta  catre  Serviciui/Biroul  Catagrafie,  Autorizare,   lnregistrare     si Evidenta lnformatizata  avand in vedere respectarea  termenului legal de raspuns catre petent, In conformitate cu prevederile legale;

54.Raspunde  de   elaborarea  planurilor   de   masuri  sau actiuni   fata  de recomandarile/masurile  primite in  urma  auditurilor/controalelor  interne  si externe  a activitatilor  specifice,  precum  si de  realizarea  acestora  in  termenele  stabilite,  in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;

55.Raspunde si coordoneaza activitatea de securitate a muncii pentru personalul din subordine.

56.Executa si alte dispozitii (sarcini de serviciu) emise de directorul executiv  si sef de laborator în cazul aparitei de boli declarabile sau situatii de urgenta.

57Controleaza gestionarea deseurilor, decontaminarea si dezinfectia echipamentelor si a spatiilor de lucru în conformitate cu reglementarile stabilite prin legislatia in vigorare si prin sistemul calitatii

 

 

Bibliografia și tematica pentru funcția publică vacantă de șef birou din cadrul Biroului Sanatate Animala

Bibliografie

 1. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35 din 2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si eqvideelor, precum si a normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor;
 2. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”);
 3. Constitutia României, republicata,
 4. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordonanta Guvernului nr. 137 din 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul si eradicarea Anemiei infectioase eqvine pe teritoriul Romaniei si a Normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346 UE din 18 iunie 2010 referitoare la masurile de protectie cu privire la anemia infectioasa eqvina in Romania;

TEMATICA

1 Norme Metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;Cap. I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale

2 Partea I Norme generale;

Partea II Notificarea și raportarea bolilor, supravegherea, programele de eradicare, statutul de indemn de boală;

Partea III informarea și pregătirea cu privire la boli și controlul acestora

 1. Titlul II-Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
 2. PARTEA VI

Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice

TITLUL I  Dispoziţii generale; Obiectul reglementării; Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică

TITLUL II     Statutul funcţionarilor publici Cap. I Dispoziţii generale; Cap. II

Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici

5 Cap. II    Dispoziţii speciale

SECŢIUNEA I    Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie;

SECŢIUNEA a II-a   Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi;

SECŢIUNEA a III-a  Accesul la educaţie

SECŢIUNEA a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice;

SECŢIUNEA a V-a Dreptul la demnitatea personală

SECŢIUNEA a VI-a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

 1. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

7.Program  pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

 

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba din Str.Lalelelor nr. 7A şi la secretarul comisiei de concurs, Bogdan Mariana – consilier Compartimentul Juridic și Resurse Umane, nr. de telefon : 0258835915, e-mail: office-alba@ansvsa.ro

Afișat în data de 30 iulie 2021, la sediu și pe pagina de internet a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba