Anunt – Examen promovare grad profesional personal contractual

Nr.10003/24.04.2023

In conformitate cu dispoziţiile art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 68, art.19-25, 31-34, 36-45 si 47-61 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual, dupa cum urmeaza:
Ordinul nr.64/2007:
2 posturi medic veterinar din gr.III in gr.II
Ordinul nr.113/2008:
1 post inspector de specialitate din gr.I in gr.IA
Ordonanta Guvernului nr.42/2004:
2 posturi inginer din gr.I in gr.IA
1 post biolog din gr. I in gr.IA
2 posturi inspector de specialitate din gr.I in gr.IA
1 post inspector de specialitate din gr.II in gr.I

CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL :
– examenul se va organiza la sediul DSVSA Alba, str.Lalelelor, nr. 7A; Telefon: 0258835915, Fax: 0258806235 Web: alba.dsvsa.ro, E-mail: office-alba@ansvsa.ro
– examenul consta intr-o proba scrisa, care se sustine in data de 09.05.2023 ora 10:00, sala de sedinte a DSVSA Alba, etajul 2.
– dosarele de inscriere pot fi depuse la secretariatul comisiei de examinare in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii, respectiv 24.04.2023 – 28.04.2023
– Pentru a fi declarați admiși candidații, trebuie să obțină minim 50 de puncte, din punctajul maxim de 100 puncte.
– Rezultatul examenului de promovare se afișază la sediul DSVSA Alba și pe pagina de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
– Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație, la comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
– Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele examenului de promovare, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale examenului se realizează utilizând numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen pentru fiecare candidat.
– Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
– cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei de executie din care promovează;
– calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate
COMPONENTA DOSARULUI
– adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii ani de activitate, cu calificativul
– formular de înscriere
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru medic veterinar Ord.64/2007
1.Regulamentul (UE) 2017/625 al parlamentului european și al consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) cu tematica: integral
2.Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale; cu tematica: integral
3.Regulamentul Parlamentului European 852/2004(actualizat) privind regulile generale de igiena a produselor alimentare cu tematica: integral
4.Regulamentul (CE) nr. 853/2004(actualizat) al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală,cu modificările şi completările ulterioare; cu tematica: integral
5.Regulamentul (CE) NR. 178/2002(actualizat) al parlamentului european și al consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare; cu tematica: integral
6.Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, anexa 2,sectiunea 1-Depistarea principalilor agenti zoonotici la animale și alimente de origine animală din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, Normele metodologice de aplicare a programului de Supraveghere si Control în Domeniul Sigurantei Alimentelor. cu tematica: integral
7.Ordinul. ANSVSA nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: integral
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru inspector de specialitate Ord.113/2008
1. Regulamentul (CE) NR. 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
2. Regulamentul (CE) NR. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
3. Regulamentul (UE) 2017/625 – Controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei alimentare şi furaje, normele privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica Titlul II Capitolul II Controale oficiale si Capitolul V Controale oficiale asupra animalelor si bunurilor care intra in Uniune
4. Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica Capitolul II Inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala si nonanimala, Capitolul III Fabricarea, depozitarea, transportul si comercializarea produselor alimentare de origine nonanimala si alte activitati
5. Ordinul presedintelui ANSVSA nr.35/2016 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica Anexa 2 Norme metodologice de aplicare a Programului de Supraveghere si Control in domeniul sigurantei alimentelor Capitolul II Norme metodologice de aplicare a Programului de Supraveghere si Control in domeniul sigurantei alimentelor de origine nonanimala
6. Regulamentul (CE) nr.2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
7. Ordinul presedintelui ANSVSA nr.27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
8. Ordinul presedintelui ANSVSA nr.120/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
9. Hotararea Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
10. Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica integral
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru inginer si biolog OG nr.42//2004 – sanatate animala
1.Ordonanță nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**cu modificarile si completarile ulterioare
2.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 35 /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale,a celor transmisibile de la animale la om ,protectia animalelor si protectia mediului ,de identificare si inregistrare a bovinelor ,suinelor,ovinelor,caprinelor si ecvideelor ,precum si a Normelor metodologice de aplicare a programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare
3 . Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor ,precum si din domeniul organismelor modificate genetic;
4. Legea 53 din 2003 Codul muncii actualizat 2023
TEMATICA
Ordonanță nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**cu modificarile si completarile ulterioare
CAP 1, Dispoziții generale
CAP 2 Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare
CAP 3 Atribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 35 /2016
Capitolul I SUPRAVEGHEREA, PROFILAXIA ŞI CONTROLUL BOLILOR LA ANIMALE
Secţiunea 1 PROGRAME NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE, CONTROL ŞI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE
Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018
Cap I Prevederi generale
Cap VII Probe destinate examenului bacteriologic
Cap XV Conditii de biosecuritate privind ambalarea si transportul probelor cu potential patogen
Legea 53 din 2003 Codul muncii actualizat 2023
TITLUL I Dispozitii generale -CAPITOLUL I Domeniul de aplicare;CAPITOLUL II
Principii fundamentale
TITLUL II Contractul individual de munca CAPITOLUL I,Incheierea contractului individual de munca ;CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru inginer OG nr.42//2004 – siguranta alimentelor
1.Codul muncii din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) (Legea nr. 53/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
TITLUL II Contractul individual de munca
CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca
2.Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
Anexa 1 Ordonanta Guvernului nr.42/2004
3.Reg (UE) 2021/808 al comisiei din 22 martie 2021 privind performanța metodelor analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind interpretarea rezultatelor, precum și privind metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe și de abrogare a Deciziilor 2002/657/CE și 98/179/CE- integral
4.Reg CE NR. 37/2010 din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica
Anexa Substanţe farmacologic active și clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri (LMR) Tabelul 1Substante autorizate Tabelul 2 Substanţe interzise
5.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor Merodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor ; Capitolul I Programul de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor de origine animal Secţiunea 11 Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje si apa- integral
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru inspector de specialitate OG nr.42/2004 – SEA
1. Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Legea nr. 53/2003 (*republicată*) Codul muncii*), cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Legea 500/2002 privind finanțele publice
OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
Legea Contabilității 82/1991 republicată