Anunt concurs posturi contractuale de executie

Nr.11815/29.05.2024

ANUNŢ

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba anunţă organizarea concursului în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție vacante, încadrate pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor:

Tehnician, treapta II  – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate: studii medii de specialitate absolvite cu diploma in domeniul chimie, laborant – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 1 an;

nivelul postului: de executie

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;

Limbi străine: –

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba din Str. Lalelelor, nr. 7A, în data de 19.06.2024, ora 10,00. Proba interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet – alba.dsvsa.ro, respectiv 29.05.2024-11.06.2024, inclusiv, la secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str. Lalelelor, nr.7A, Judetul Alba. Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și temenul în care se afișează rezultatele finale, este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor (selecție dosare, probă scrisă, probă interviu).

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau “respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul D.S.V.S.A. Alba, precum şi pe pagina de internet alba.dsvsa.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

(2)Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. condiții generale prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:
 2. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) nu a comis infracţiunile prevăzute la  1alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 3. cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
 4. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
  e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
  f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
  h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă. Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Probe stabilite pentru concurs: proba scrisă și interviul.

 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor:  Tehnician, treapta II

1.Ordonanta  nr 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:

Capitolul 1 Dispozitii generale

Capitolul 2 Organizarea si functionarea serviciilor sanitar veterinare

Capitorlul 3 Atributii si competente ale serviciilor sanitar veterinare de stat

Anexa 1 Ordonanta Guvernului nr.42/2004

2.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/2016  pentru aprobarea Normelor Merodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor  la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:

Capitolul I Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor

Sectiunea 4: Expertiza sanitar veterinara a alimentelor de origine animala prin examene de laborator obligatorii

3.Regulamentul (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:

Definitii/Art 4

Capitolul 3.Norme pentru prelevarea de probe și  pregătirea probelor pentru teste

 1. Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 13 din 24 ianuarie 2005 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitar  veterinare  sanitar  veterinare si pentru    siguranta alimentelor ce stabileste regulile de prelevare de probe de produse de  origine animala pentru examenul de laborator, cu tematica:

CAP. III Norme prelevare probe pentru examene de laborator

5 Ordonanta nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:

Art 1; Art2; Art3; Art 4;

Anexa Nr 1 Cerinte minime  privind valorile parametrilor utilizati pentru a evalua calitatea apei potabile: Tabel A; Tabel A1

6.Legea 53 din 2003 Codul muncii,<LLNK 12003    53 13 2_1   0 17> cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:

TITLUL II Contractul individual de munca

CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon : 0258835915.