Anunț – Concurs de angajare personal contractual pentru perioada determinată conform OG nr. 42/2004

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba anunţă organizarea concursului în vederea ocupării posturilor contractuale de execuție vacante, încadrate pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor:
Biolog, gradul debutant – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul științe biologice și biomedicale, ramura de științe – biologie, absolvite cu diplomă de licență în domeniul biologie, specializarea biologie – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu e cazul;
nivelul postului: de executie
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;
Limbi străine: – nivel baza limba engleza;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.

Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor:
Tehnician, treapta II – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
Studii de specialitate: studii medii de specialitate absolvite cu diploma de bacalaureat in domeniul tehnologia produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 1 an;
nivelul postului: de executie
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;
Limbi străine: – nivel mediu limba engleza;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.
Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatica:
Inginer, gradul debutant – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiinte ingineresti, ramura de stinte: ingineria resurselor vegetale si animale, domeniul de licenta: ingineria produselor alimentare, specializarea: controlul si expertiza produselor alimentare, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu e cazul;
nivelul postului: de executie
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;
Limbi străine: – nivel baza limba engleza;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba din Str. Lalelelor, nr. 7A, în data de 26.04.2023, ora 10,00. Proba interviu se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet – alba.dsvsa.ro, respectiv 03.04.2023-18.04.2023, inclusiv, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba, str. Lalelelor, nr.7A, Judetul Alba. Termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și temenul în care se afișează rezultatele finale, este de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor (selecție dosare, probă scrisă, probă interviu).
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea “admis” sau “respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul D.S.V.S.A. Alba, precum şi pe pagina de internet alba.dsvsa.ro, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu urmãtoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2 din H.G. nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. lit. e) este prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
I. condiții generale prevăzute la art. 15 din H.G. nr. 1336/2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la 1alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
II. cerinţele specifice prevăzute la art. 542alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă. Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.
Probe stabilite pentru concurs: proba scrisă și interviul.

BIBLIOGRAFIE: Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor: Biolog, gradul debutant
1.Ordonanță nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**cu modificarile si completarile ulterioare
2.Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 35 /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale,a celor transmisibile de la animale la om ,protectia animalelor si protectia mediului ,de identificare si inregistrare a bovinelor ,suinelor,ovinelor,caprinelor si ecvideelor ,precum si a Normelor metodologice de aplicare a programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor cu modificarile si completarile ulterioare
3 . Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare si transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor ,precum si din domeniul organismelor modificate genetic;
4. Legea 53 din 2003 Codul muncii actualizat 2023
TEMATICA:
Ordonanță nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor**cu modificarile si completarile ulterioare
CAP 1, Dispoziții generale
CAP 2 Organizarea și funcționarea serviciilor sanitar-veterinare
CAP 3 Atribuții și competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 35 /2016
Capitolul I SUPRAVEGHEREA, PROFILAXIA ŞI CONTROLUL BOLILOR LA ANIMALE
Secţiunea 1 PROGRAME NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE, CONTROL ŞI ERADICARE A BOLILOR LA ANIMALE
Pct 3.PROGRAME NAŢIONALE DE CONTROL AL SALMONELOZELOR ZOONOTICE ÎN ROMÂNIA
3.1 Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile de reproducţie din România
Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare din România
Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de broileri din România
3.4 Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în efectivele de curcani din România
3.5. Programul privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale 2022, 2024 şi 2026
3.6. Programul privind monitorizarea şi raportarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale 2021, 2023, 2025 şi 2027
Pct 13. TIFOZA AVIARĂ
Pct 14. PULOROZA (DIAREEA ALBĂ BACILARĂ A PUILOR)
Pct 29. CAMPILOBACTERIOZA BOVINĂ
Pct 30. CAMPILOBACTERIOZA LA ALTE SPECII DE INTERES ECONOMIC: OVINE, SUINE, PĂSĂRI
Pct 60. LOCA AMERICANĂ LA ALBINE
Pct 61. LOCA EUROPEANĂ
3 Ordinul presedintelui ANSVSA 145/2018
Cap I Prevederi generale
Cap VII Probe destinate examenului bacteriologic
Cap XV Conditii de biosecuritate privind ambalarea si transportul probelor cu potential patogen
Legea 53 din 2003 Codul muncii actualizat 2023
TITLUL I Dispozitii generale -CAPITOLUL I Domeniul de aplicare;CAPITOLUL II
Principii fundamentale
TITLUL II Contractul individual de munca CAPITOLUL I,Incheierea contractului individual de munca; CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor: Tehnician, treapta II
1.Codul muncii din 24 ianuarie 2003 (**republicat**) (Legea nr. 53/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
TITLUL II Contractul individual de munca
CAPITOLUL II Executarea contractului individual de munca
2.Ordonanta Guvernului nr 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
Anexa 1 Ordonanta Guvernului nr.42/2004
3. Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 13 din 24 ianuarie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea Normei sanitar veterinare sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste regulile de prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator, cu tematica:
CAP. III Norme prelevare probe pentru examene de laborator
4.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor Merodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul Sigurantei Alimentelor , cu tematica:
Capitolul I Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor
Sectiunea 4: Expertiza sanitar veterinara a alimentelor de origine animal prin examene de laborator obligatorii
5.Regulamentul (CE) NR. 2073/2005 AL COMISIEI din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica:
Definitii/Art 4
Capitolul 3.Norme pentru prelevarea de probe ș i pregătirea probelor pentru teste
6 Ordonanta nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, cu tematica:
Art 1; Art2; Art3; Art 4;
Anexa Nr 1 Cerinte minime privind valorile parametrilor utilizati pentru a evalua calitatea apei potabile: Tabel A; Tabel A1

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA: Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatica: Inginer, gradul debutant
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr.83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr.16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr.79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Ordinul ANSVSA nr.44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Legea nr. 53/2003 (*republicată*) Codul muncii*), cu modificările și completările ulterioare; Tematica: integral
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon : 0258835915.